Mjölkindustrin

Majoritet av guldbelönade mjölkbönder har brutit mot djurskyddslagen

Enligt Lantbrukarnas riksförbund (LRF) sträcker sig djuromsorgen hos de mjölkbönder som belönas med guldmedaljer “betydligt längre än att bara följa lagar och förordningar”. Trots det kan Djurrättsalliansen avslöja att 33 av årets 56 guldmedaljörer har brutit mot djurskyddslagstiftningen vid länsstyrelsens kontroller. Bara 16 mjölkbönder har blivit godkända vid kontrollerna. De resterande 7 har aldrig haft någon kontroll alls.

Sedan 1958 har LRF:s ”guldmedaljprogram” uppmärksammat svenska mjölkbönder som varit aktiva i minst 23 år. Programmet fokuserar bland annat på gårdarnas arbete med djuromsorg, som enligt LRF ”sträcker sig betydligt längre än att bara följa lagar och förordningar”. Årets guldmedaljer delades ut av kungen vid en ceremoni den 4 april. Nu kan Djurrättsalliansen visa att 33 av årets 56 medaljörer har brutit mot djurskyddslagstiftningen vid länsstyrelsens djurskyddskontroller.

Brister som har konstaterats av länsstyrelsen på de prisbelönta gårdarna har bland annat varit att kor har fått gå i sin egen avföring och stått uppbundna i för korta bås. Kalvar har varit magra, haft kala fläckar, saknat mat och hållits på för små ytor. Tjurar har varit förorenade av gödsel och gårdarnas inredning har utgjort skaderisker för djuren.

Återkommande avslöjanden
Sedan 2019 har guldmedaljörerna granskats, och samma sak har kunnat avslöjas varje år – runt hälften av mjölkbönderna har brutit mot djurskyddslagstiftningen, och en stor del har aldrig haft någon djurskyddskontroll alls.

– Det är tydligt att LRF inte bryr sig om ifall mjölkbönderna som tilldelas guldmedaljer har brutit mot djurskyddslagstiftningen eller inte. 2019, när den första granskningen gjordes, sade förbundet att de skulle se över sina rutiner – någonting som vi kan visa inte har hänt, säger Hanna Gisslén, talesperson för Djurrättsalliansen. 

Bild från en av guldmedaljörerna. Korna hålls uppbundna och kan inte vända sig om – bara stå och ligga ner. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten


Föreläggande och brister i många år
Bara elva dagar innan årets medaljceremoni besökte länsstyrelsen en av gårdarna, som ligger i Halland, och konstaterade då att djurskyddslagstiftningen inte följdes. Och det var inte första gången. Redan 2013 upptäckte länsstyrelsen djurskyddsbrister hos mjölkbonden. Bland annat var korna smutsiga och saknade torra liggplatser. Vid återbesöket samma år kvarstod bristerna. Trots det gjordes ingen kontroll på gården förrän 2017, fyra år senare, då djurskyddslagen fortfarande inte följdes. Till exempel saknade kalvar mat och kor hade så kallade gödselpansar, när avföring torkat in i pälsen och bildat hårda ytor som kan fräta hål på huden.

Länsstyrelsen upprättade efter kontrollen ett så kallat föreläggande, som kräver att bonden rättar till bristerna – annars kan myndigheten komma att omhänderta djur eller utreda om djurförbud. Elva månader senare, i februari 2018, gjorde länsstyrelsen ett återbesök på gården – flera brister kvarstod.

Därefter har länsstyrelsen inte besökt gården förrän kontrollen i mars 2022. Trots myndigheternas kännedom och dokumentering om hur gården i nio år har brutit mot djurskyddslagen, valde LRF att ge bonden en guldmedalj – som enligt branschorganisationen alltså innebär att gården följer de lagar och förordningar som finns.

En stor del av guldmedaljörerna har korna ”uppbundna”. Det innebär att de sitter fast i väggen med en kedja eller snara runt halsen, som gör att de endast kan stå eller ligga ner, inte gå runt eller vända sig om. Bild tagen hos en av guldmedaljörerna. Foto: Länsstyrelsen Skåne

 

En annan av medaljgårdarna, som ligger i Skåne, hade sitt senaste besök av länsstyrelsen i december 2021, men myndigheten har uppmärksammat brister på gården sedan 2019. Vid kontrollerna har länsstyrelsen bland annat upptäckt att kor hållits uppbundna i för korta bås, för många kalvar har bott tillsammans på en för liten yta och hängande kedjor har utgjort skaderisker för djuren. Gården har haft brister vid samtliga av sina fyra djurskyddskontroller.

I Skåne har totalt tre gårdar belönats med guldmedalj i år. Av de två andra har en aldrig haft någon kontroll. Den andra har kontrollerats 2011 och 2016. Vid den första kontrollen var det enda som kontrollerades att korna hade tillgång till bete. Vid den andra kontrollen hade gården fem brister. Länsstyrelsen har dock valt att maskera (täcka över) vilka dessa var.

Länsstyrelsen maskerar bristerna
Att länsstyrelsen maskerar information i kontrollrapporterna är inget ovanligt. I många av de kontrollrapporter som Djurrättsalliansen har fått ut under den här granskningen har länsstyrelsen valt att maskera bristerna som uppmärksammats på gårdarna.

– Länsstyrelsen sätter mjölkindustrins intressen främst genom att dölja de brister som uppmärksammats. Det är absurt att en kontrollmyndighet väljer att skydda verksamheter som bryter mot lagstiftningen, framför att ge allmänheten rätt att granska enligt offentlighetsprincipen, säger Hanna Gisslén.

Och de sju gårdar som aldrig haft någon djurskyddskontroll av länsstyrelsen, är omöjliga att få någon insyn hos genom myndighetshandlingar.

– I Sverige finns en tilltro till att gårdar regelbundet har djurskyddsinspektioner för att kontrollera att lagarna följs. Men länsstyrelsernas eget mål är att besöka varje gård var tionde år – ett mål som de uppenbarligen inte lever upp till. Men oavsett kontroller och brister eller ej är grundproblemet det som lagen och kontrollsystemet tillåter, att vi utnyttjar och dödar individer på löpande band, säger Malin Gustafsson, talesperson på Djurrättsalliansen.

Kalv i ensambox hos en av årets guldmedaljörer. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten


De som aldrig haft brister
16 av de guldmedaljsbelönade gårdarna har haft minst en kontroll, men aldrig några brister. En av de gårdarna ligger i Östergötland. Där har länsstyrelsen enbart gjort en djurskyddskontroll, i september 2016. Vid tillfället fanns 52 mjölkkor och 50 kvigor på gården. Men inga av djuren kontrollerades, eftersom de var ute på bete. Även en gård i Halland har haft sin enda kontroll när korna var ute på bete. 9 av de 16 gårdar som blivit ”godkända” vid de djurskyddskontroller de haft, har enbart haft en kontroll av länsstyrelsen – någonsin.

Kor tvingades kalva uppbundna
I Kalmar län har sex mjölkbönder tilldelats guldmedaljer. Fyra av medaljörerna har aldrig haft någon djurskyddskontroll och de andra två har brutit mot djurskyddslagen vid sina.

Den ena av de två kontrollerade gårdarna har bara haft en kontroll, 2017, och då hade gården fyra brister – bland annat tvingades kor att kalva uppbundna. Länsstyrelsen skrev i sin kontrollrapport att de litade på att bonden skulle åtgärda bristerna, och har därför aldrig besökt gården igen.

Den andra gården i Kalmar hade en djurskyddskontroll knappt två månader innan medaljceremonin. Länsstyrelsen konstaterade att djurskyddslagen inte följdes, och skrev bland annat att ”åtminstone tre tjurar i spaltboxarna var förorenade med gödsel på lår och buk. Djur ska hållas tillfredställande rena. Blöta och kletiga liggytor gör att djuren får svårt att hålla sig rena då de tvingas ligga i gödsel och urin med gödselpansar och gödselbränna som följd. Urin och gödsel bränner på huden och kan orsaka smärta och lidande, vilket inte är acceptabelt ur djurskyddssynpunkt.

Trots detta ansåg LRF att det var acceptabelt nog för att bli tilldelad en guldmedalj.

 

Smutsiga djur på en av de prisbelönta gårdarna. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

 

Gödselförorenade kalvar
I Jönköpings län har sex mjölkbönder tilldelats guldmedaljer i år. Fyra av dem har brutit mot djurskyddslagen vid kontroller av länsstyrelsen. Av de två övriga har en aldrig haft någon kontroll, och den andra hade en kontroll 2016 efter en inkommen anmälan rörande djurhållningen – men inga brister uppmärksammades. Av vad som framgår ur länsstyrelsens rapport från det besöket var att bara kalvar som hölls utomhus kontrollerades, inga andra djur.

En av de gårdar i Jönköping som brutit mot djurskyddslagen har haft kontroller 2017, 2018 och 2019. Vid kontrollen 2017 uppmärksammades sju brister, däribland att flera kalvar var smutsiga och hade gödsel på lår och buk. Kontrollen 2018 var en uppföljande kontroll och då konstaterade länsstyrelsen att samtliga brister förutom en var åtgärdade. Vid kontrollen 2019 uppmärksammades återigen brister, varav en var att det inte fanns några rena och torra liggytor för kalvar som hölls i så kallade gruppboxar.

Brister två veckor innan medaljceremonin
I Norrbotten har samtliga av de fyra mjölkgårdar som i år belönats med guldmedalj kontrollerats av länsstyrelsen, varav djurskyddsbrister har uppmärksammats på två.

Den ena gården har brutit mot djurskyddslagstiftningen upprepade gånger under de senaste åren – vid tre kontroller 2018, en kontroll 2019, en kontroll 2020 samt två kontroller 2021. I december 2021 fick gården ett föreläggande angående att djur var oacceptabelt gödselförorenade, vilket bonden inte åtgärdat trots upprepade kontroller. I mars 2022, drygt två veckor innan gården tilldelades en guldmedalj, gjordes en uppföljande kontroll på gården. Då konstaterade länsstyrelsen tre brister (som myndigheten valt att maskera i den rapport Djurrättsalliansen fått ut).

Tidigare granskningar av LRF:s guldmedaljörer
2020 kunde Djurrättsalliansen avslöja att hälften av det årets medaljörer hade brutit mot djurskyddslagstiftningen.

Tidningen Syre har tidigare granskat LRF:s guldmedaljprogram och kunde 2019 visa att en stor del av guldmedaljörerna år 2018  och 2019  bröt mot djurskyddslagstiftningen vid sin senaste kontroll. Till tidningen Syre sade både LRF och Arla att de skulle se över sina rutiner, någonting som Djurrättsalliansens nya granskning visar inte verkar ha gjorts.

– Frågan är om det helt enkelt inte finns tillräckligt många bönder som inte bryter mot djurskyddslagstiftningen. Den här granskningen är ytterligare ett exempel på att verkligheten för djuren i mjölkindustrin är långt ifrån de soldränkta och gröna hagar som syns i industrins och mejeriföretagens reklamfilmer och propaganda. Lösningen på djurens miserabla och akuta situation är att det borde vara olagligt med verksamheter som går ut på att låta kor föda kalv efter kalv som tas ifrån dem efter födseln, bara för att vi människor vill ha mjölken. Vi kan dricka växtbaserad mjölk och alla djur borde ha rätt till sina egna liv, precis som vi, säger Malin Gustafsson.

Uppbunden ko med ”gödselpansar”, vilket innebär att avföring torkat in i pälsen och riskerar att fräta på huden. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten


Så är granskningen gjord
Djurrättsalliansen har från länsstyrelsen begärt ut samtliga rapporter från djurskyddskontroller som har gjorts och förelägganden som utfärdats (fram till medaljceremonin den 4 april 2022) på de gårdar som i år tilldelats guldmedaljer av Lantbrukarnas riksförbund. Kontrollrapporterna har sedan granskats för att kunna ta fram statistik över hur många av de guldbelönade gårdarna som brutit mot djurskyddslagstiftningen.

Årets 56 guldbelönade gårdar levererar mjölk till följande mejerier:
Arla: 36 st (17/13/6)*
Falköpings mejeri: 2 st (1/1/0)
Gäsene mejeri: 1 st (1/0/0)
Norrmejerier: 12 st (10/2/0)
Skånemejerier: 5 st (4/0/1)
*(har brutit mot djurskyddslagstiftningen/har inte brutit mot djurskyddslagstiftningen/aldrig haft kontroll)

Årets 56 guldbelönade gårdar ligger i följande i län:
Norrbotten: 4 st (2/2/0)*
Västerbotten: 5 st (5/0/0)
Västernorrland: 2 st (2/0/0)
Jämtland: 2 st (2/0/0)
Gävleborg: 4 st (2/2/0)
Dalarna: 2 st (1/1/0)
Södermanland: 1 st (1/0/0)
Uppsala: 1 st (0/1/0)
Östergötland: 2 st (0/2/0)
Västra Götaland: 10 st (5/4/1)
Gotland: 1 st (1/0/0)
Kalmar: 6 st (2/0/4)
Jönköping: 6 st (4/1/1)
Kronoberg: 3 st (2/1/0)
Halland: 4 st (2/2/0)
Skåne: 3 st (2/0/1)
*(har brutit mot djurskyddslagstiftningen/har inte brutit mot djurskyddslagstiftningen/aldrig haft kontroll)

Statistiken är uppdaterad 2022-07-11 då det framkommit att en gård i Västerbotten som länsstyrelsen till oss tidigare har uppgett aldrig har haft någon kontroll, i själva verket haft flera djurskyddskontroller där brister uppmärksammats. Detta fick vi kännedom om genom en journalist.

Djur som står i sin egen avföring på en av de prisbelönta gårdarna. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

 

🐄 Läs mer om mjölkindustrin på vår sida Mjölkfabriken.

🐄 Gillar du vårt granskande arbete? Stöd oss genom att bli medlem, månadsgivare eller skänk en gåva. Läs mer här.

Fler nyheter
Vego

Fira en djurvänlig midsommar

Midsommar står runt hörnet och då behövs förstås massvis av god mat! Tryter inspirationen? We got you, här kommer våra tips på var du hittar inspiration, och även några smarta genvägar!

Läs mer
Djurparker

83 djur döda på Borås djurpark

Under förra året dog 83 djur på Borås djurpark. Flera av djuren tillhörde arter som är akut eller starkt hotade – nio afrikanska vildhundar, en bomullshuvudtamarin och en röd panda. Men Borås djurpark vill inte svara på frågor om vad som hänt med de enskilda djuren, utan svarar istället att de inte ser en dialog med Djurrättsalliansen som ”särskilt värdefull”.

Läs mer
Djurparker

Utrotningshotade djur döda på Ölands djurpark

Under förra året dog 38 djur på Ölands djurpark. Bland dessa finns flera djur tillhörande hotade djurarter. Men djurparken svarar inte på Djurrrättsalliansens frågor om vad som hänt med djuren.

Läs mer