Djurparker

97 djur döda på Skansen under 2020

(In English below)

Under förra året genomförde Expressen en granskning av Skansen i Stockholm som visade att djur på djurparken plågats på olika sätt och att många friska djur avlivades. Djurrättsalliansen kan nu presentera siffror som visar att 97 däggdjur och fåglar på djurparken under förra året avlivades eller dog, många av dem var helt friska djur. Under 2017-2019 dog 142 djur på Skansen.

Några av de djur som dog på Skansen under 2020 var 9 vargar, 7 påfåglar, 1 berguv, 4 guerezas, 5 lappugglor, 19 dvärgmöss, 1 brunbjörn och 3 lokatter. Många av dem avlivades.

Några av de djur som avlivades eller dog på Skansen under 2020.

 

Tidigare djurvårdare på Skansen vittnade om vilka fasansfulla sätt några av djuren dött på i en granskning gjord av Expressen. Reportaget berättade om ungar som avlivas kontinuerligt, stressade och skadeskjutna djur samt en tystnadskultur bland personalen. I Expressens granskning går det bland annat att läsa om en gris som skjuts och sedan skriker och lider under de tio minuter som det tar att ladda om och skjuta igen.

– Det är fruktansvärt att ta del av vittnesmålen och ens föreställa sig vad de här djuren tvingades genomlida. Utöver att de tvingades leva sina liv i fångenskap gick många även en brutal död till mötes. Men det är viktigt och nödvändigt att djurens verklighet når allmänheten för det leder förhoppningsvis till att fler gör aktiva val att inte stödja och besöka djurparker, säger Daniel Rolke.

Djurrättsalliansen har granskat flera av landets större djurparker, bland annat Skansen, genom att från länsstyrelsen begära ut djurparkernas artinventeringslistor. Dessa listor ska djurparkerna årligen skicka in till myndigheten. Där kan man se vilka djur som dött eller avlivats på djurparken under året. Nedan är ett utdrag från Skansen.

Utdrag från Skansens artinventaringslista för 2020 med många avlivade djur.

 

Även på Skansenakvariet som ligger inne på Skansens område har flera dött eller avlivats under 2020. Det rör sig om 47 däggdjur, bland annat 3 babianer, 2 dvärgsilkesapor, 3 lemurer och 2 bomullshuvudtamariner. Skansenakvariet kommer inte öppna upp på grund av rådande restriktioner kring besökare och har flaggat för att de kommer att behöva avveckla akvariet till sommaren om det inte blir lättnader på de nuvarande restriktionerna.

På Skansenakvariet så har två bomullhuvudtamariner dött under 2020.

 

Djurparker försvarar många gånger sin existens med att de bevarar djur. Dock är det få arter som finns på djurparkerna som är hotade. Dessutom visar Djurrättsalliansens granskning att friska utrotningshotade djur avlivas, så att tillhöra en utrotningshotad art är ingen garanti för överlevnad. Väldigt få av de djur som tillhör hotade arter och hålls i fångenskap kommer någonsin att släppas tillbaka till sina naturliga miljöer för att stärka de vilda populationerna.
Bevarandeprojekt är ett komplement som djurparkerna använder som försäljningsargument för att locka besökare. Men effektivt bevarande utförs genom att arbeta i djurs naturliga miljö för att skydda individer samt ändra synsätt på hur djur behandlas och hela ekosystem.
Djurrättsalliansen avslöjade förra året att 2 703 djur dött på tio av de större djurparkerna i Sverige under 2017-2019.

Många av djuren som avlivas är så kallade överskottsdjur som det inte längre finns utrymme för eller så är de äldre djur som behöver ge plats åt yngre individer.

HJÄLP OSS I VÅRT ARBETE FÖR DJUREN:

🐾 Stöd gärna vårt arbete med att granska djurens situation i Sverige genom att bli månadsgivare eller skänk en gåva. Läs mer här. 

🐾 Sprid gärna våra nyheter så att fler får upp ögonen för djurens verklighet!

🐾 Lev djurvänligt – besök inte djurparker!

🐾Djurrättsalliansen anser att det är fel, oetiskt och inte försvarbart med djurparker. Läs mer om djurparker här.

97 ANIMALS KILLED AT SKANSEN IN 2020

Last year, Expressen did an investigation into Skansen in Stockholm, which showed that animals at the park were tortured in various ways and that many healthy animals were killed. What does it look like this year? The Animal Rights Alliance can now present figures that show that 97 mammals and birds at the park were killed or died last year; many of them were completely healthy animals. Furthermore, during 2017-2019, 142 animals died at Skansen.

Some of the animals that died at Skansen in 2020 were 9 wolves, 7 peacocks, 1 eagle owl, 4 guerezas, 5 great grey owls, 19 harvest mice, 1 brown bear and 3 lynxes. Many of them were killed.

Former animal keepers at Skansen testified about the horrific ways in which some of the animals died in an investigation made by Expressen. The report told about offspring who are killed continuously, wounded (from being shot) and stressed animals as well as a culture of silence among the staff. In Expressen’s review, one can read about a pig who is shot and then screams and suffers during the ten minutes it takes to reload and shoot again.

– It is terrible to take part in the testimonies and even imagine what these animals had to go through. In addition to being forced to live their lives in captivity, many also meet a brutal death. But it is important and necessary that the reality of the animals reaches the public because it hopefully leads to more people making active choices not to support and visit wildlife parks, says Daniel Rolke.

The Animal Rights Alliance has examined several of the country’s larger wildlife parks, including Skansen, by requesting the parks’ species inventory lists from the county administrative board. The wildlife parks must submit these lists to the board annually. There you can see which animals died or were killed at the parks during the year.

Also at the Skansen Aquarium, which is located inside the Skansen area, several individuals have died or been killed in 2020. These are 47 mammals, including 3 baboons, 2 pygmy marmosets, 3 lemurs and 2 cotton-top tamarins.

Wildlife parks often defend their existence by claiming that they are preserving animals. However, very few species found in wildlife parks are actually endangered. In addition, the Animal Rights Alliance’s examination shows that healthy endangered animals are killed, so belonging to an endangered species is definitely no guarantee of survival. Very few of the animals belonging to endangered species that are kept in captivity will ever be released back into their natural habitats to strengthen the wild populations.
Conservation projects are adjuncts that wildlife parks use as selling points to attract visitors. But effective conservation is done by working in animals’ natural environment to protect individuals and change people’s views on how animals are treated and entire ecosystems.

The Animal Rights Alliance revealed last year that 2703 animals died in ten of the larger wildlife parks in Sweden during 2017-2019.

Many of the animals that are killed are so-called surplus animals that there is no longer room for or are older animals that need to make room for younger individuals.

HELP US IN OUR WORK FOR THE ANIMALS:

🐾 Feel free to support our work on examining the animals’ situation in Sweden by becoming a monthly donor or donating a gift. Read more here.

🐾 Please help us spread our news so that more people open their eyes to the reality of animals!

🐾 Live animal friendly – do not visit wildlife parks! Even smaller petting zoos where you can come and visit goats, sheep, rabbits and all kinds of different animals are more often than not very much like the bigger wildlife parks and the extent of torture is abysmal. If these parks don’t get any visitors, they will eventually cease to exist!

The Animal Rights Alliance believes that all zoos are wrong, unethical and not defensible. Read more about zoos here.

Fler nyheter
Djurparker

83 djur döda på Borås djurpark

Under förra året dog 83 djur på Borås djurpark. Flera av djuren tillhörde arter som är akut eller starkt hotade – nio afrikanska vildhundar, en bomullshuvudtamarin och en röd panda. Men Borås djurpark vill inte svara på frågor om vad som hänt med de enskilda djuren, utan svarar istället att de inte ser en dialog med Djurrättsalliansen som ”särskilt värdefull”.

Läs mer
Djurparker

Utrotningshotade djur döda på Ölands djurpark

Under förra året dog 38 djur på Ölands djurpark. Bland dessa finns flera djur tillhörande hotade djurarter. Men djurparken svarar inte på Djurrrättsalliansens frågor om vad som hänt med djuren.

Läs mer
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer