Päls

Vad anser de politiska partierna om minkfarmning? Läs vår enkät!

Vad anser de politiska partierna om den svenska pälsindustrin? Vilka vill förbjuda minkfarmerna eller skärpa reglerna och vilka tycker att minkfarmer ska få finnas kvar i sin nuvarande form? Djurrättsalliansen skickade ut en enkät gällande minkfarmning till riksdagspartierna samt Feministiskt Initiativ. Här kan du se hur partierna ställer sig i denna viktiga fråga inför valet, Det kan ge dig en vägledning om hur du kan rösta för minkarna. Se vår dokumentation från svenska minkfarmer på Sveket mot minkarna.
Dessa frågor ställde vi till partierna:

1) Anser ert parti att svensk minkuppfödning för pälsproduktion är förenlig med §4 i svenska djurskyddslagen, som säger att ”djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt”?

2) Anser ert parti att minkuppfödning för pälsproduktion ska förbjudas i Sverige?

3) Hur kommer ert parti att prioritera de svenska minkarnas situation före och efter valet i september?

 

Vänsterpartiet

1) Nej. Pälsdjursuppfödningen i Sverige är en inskränkning i djurens välfärd och deras möjlighet till naturligt beteende.
2) Ja, Vänsterpartiet vill stoppa pälsindustrin genom att nya krav införs i 4  § i djurskyddslagen. Då kommer pälsindustrin att avvecklas. Ett etiskt förbud, d. v. s. ett näringsförbud, har tyvärr nackdelen att det tar mycket lång tid att genomföra och kan leda till kompensationskrav från industrin. Djur är kännande varelser som förtjänar respekt, inte varor på en marknad.
3) Vänsterpartiet kommer att prioritera både minkarna och övriga djur före och efter valet. Vi har många förslag för hur det ska gå till att vända den negativa trend som varit i åtta år. Vi vill bl.a. införa en djuretisk ombudsman, se mer om detta och våra andra förslag för djuren i vår riksdagsmotion Respekt för djuren:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Respekt-for-d…

 

Miljöpartiet

1) Nej. Minkfarmerna har kritiseras i princip sen djurskyddslagens tillkomst 1988 för att inte leva upp till lagens krav på naturligt beteende. De förändringar som gjorts på senare år, med bl a etageburar och branschens eget ”djuromsorgsprogram”, har inte förändrat det grundläggande förhållande att minkar – ett ensamlevande rovdjur som i det fria rör sig över stora ytor såväl i vatten som på land – inte kan tillgodose sitt naturliga beteende i en liten bur.
2) Ja. Om det sen lagstiftningsmässigt blir just ett förbud, eller om det går enklare att få igenom skärpta krav på minkhållningen som i praktiken innebär att minkfarmerna måste lägga ner, är en praktisk snarare en principiell fråga. Vi tror att det senare är mest framkomligt.
3) Miljöpartiet har upprepade gånger lyft minkarnas situation i riksdagen. Efter valet hoppas vi sitta i regering och då kunna driva igenom en nedläggning av minkfarmerna så fort det bara går.

 

Socialdemokraterna

1) Nej, men de nya föreskrifterna leder till en ökad möjlighet att uppfylla § 4 men vi anser att det krävs ytterligare skärpning av kraven.
2) Nej, fri företagsamheten gäller i Sverige men däremot bör djurskyddskraven skärpas ordentligt för minkarna så att §4 djurskyddslagen uppfylls för minkuppfödning. Minkar är inget domesticerat djur, det ställer högre krav än för annan djurhållning.
3) Vi har motionerat och debatterat om minkarna. Efter valet kommer vi om vi vinner att ta fram nya regler för minknäringen.

 

Centerpartiet

1) Ja, så länge det regelverk som finns följs så anser vi det. Sverige har kanske världens tuffaste djurskyddslagstiftning och kontroller av minkfarmar genomförs regelbundet för att säkerställa efterlevnaden.
2) Nej. Skulle den förbjudas så skulle uppfödningen istället flytta utomlands till platser med ett mycket sämre djurskydd än här i Sverige. Vi anser att det är bättre att ha produktionen här i Sverige då vi också kan kontrollera den. Det är också viktigt att komma ihåg att Sverige skulle tvingas betala stora belopp i skadestånd till de minkfarmare som tvingas lägga ner sin verksamhet. Sverige skulle också kunna ställas inför Europadomstolen med stor risk att vi där skulle fällas för att vi tvingat pälsfarmare att lägga ner sin verksamhet.
3) Vi känner ett stort förtroende för att våra kontrollerande myndigheter ser till att de regelverk som omgärdar denna typ av verksamhet efterlevs. Skulle det visa sig att det finns brister i nuvarande lagstiftning är vi inte främmande för att genomföra en översyn för att se hur den kan bli bättre.

 

Folkpartiet

1) Det viktiga för oss är att djurhållningen alltid bygger på god djuromsorg och ett gott djurskydd. Oavsett om människan efterfrågar livsmedel, päls eller något annat måste djuret alltid ha goda villkor. Det är ett krav vi ställt även på pälsuppfödningen. FP anser att de djuruppfödare som inte kan leva upp till de krav, som regeringen och Jordbruksverket fört fram, inte skall få fortsätta sin verksamhet. Detta har vi särskilt fört fram då brister vid minkuppfödning förekommit. Folkpartiets riksdagsledamöter i miljö- och jordbruksutskottet, samt djurskyddsutredaren Eva Eriksson, FP har engagerat sig i frågan och ställt krav på näringen att säkerställa en verksamhet som uppfyller ett gott djurskydd.
2) Nej det anser vi inte att det ska, förutom förbud för de djur/pälsuppfödare som inte lever upp till djurskyddslagen. Vår grunduppfattning är att det är ovidkommande varför djuren föds upp. Det väsentliga är att djuren behandlas väl och att god djuromsorg råder.
3) Genom att se till att de krav vi ställt på branschen efterlevs. Vår utgångspunkt är att alla djur ska behandlas väl och ges möjlighet att utöva sitt naturliga beteende, om djur föds upp för mjölk, sällskap, tävling eller pälsproduktion är för oss inte det avgörande.

 

Kristdemokraterna

1) Ja.
2)  Nej, så länge näringen kan uppvisa att man följer djurskyddslagstiftningen föreligger inte ett förbud.
3) Vi fortsätter även efter valet att eftersträva en hög kvalitet på minkuppfödningen utifrån ett djurskyddsperspektiv. Uppfödarna ska efterleva svensk djurskyddslagstiftning.

 

Moderaterna

1) Ja, så länge minkuppfödaren föder upp sina minkar enligt svensk lag.
2) Vi tycker inte att det är rätt väg att gå att förbjuda en hel näring. Eftersom vi i Sverige dessutom har hårdare djurhållningskrav än övriga EU, med färre minkar per bur, skulle ett förbud av näringen endast öka produktionen i andra länder där de har flera minkar per bur.
3) För oss är det viktigt att minkuppfödarna följer de lagar och regler som gäller i Sverige för att säkra god djurhållning. Vi vill även ta avstånd från djurrättsextremism, där man exempelvis använder sig av mordbrand och hot för att skrämma minkuppfödare.

 

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna svarade inte på de tre ställda frågorna utan gav följande svar: SD vill inte förbjuda minkfarmar men verkar för ett starkare djurskydd generellt.

 

Feministiskt Initiativ

1) Nej
2) Ja
3) Ett förbud mot pälsfarmer är en prioriterad fråga för oss och den står med i partiprogrammet. Fi Djurrätt kommer att fortsätta lyfta frågan i debattinlägg och i sociala medier.
– Vi utbildar och sprider kunskap inom partiet, genom vår temagrupp Fi Djurrätt. Vi har en sakkunnig/expert i pälsfrågor.
– Vi kommer att lyfta fram det djuretiska perspektivet. Vi nöjer oss inte med ett stärkt djurskydd, utan kräver ett förbud.
– Vi ska även lyfta de effekter en avveckling kan ge Sverige: Föregångsland i djurskydd internationellt, bra för miljön och stärker demokratin (eftersom en stark majoritet av svenska folket vill förbjuda farmningen).
När F! sitter i riksdag/regering:
– Lägga motioner om att förbjuda pälsdjursfarmning och på så sätt lyfta frågan på riksdagsnivå
– När omröstning om motioner i den här frågan görs, vara närvarande och rösta för ett förbud
– Utmana andra partier i frågan

Fler nyheter
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer
Djurparker

Parken Zoo svarar inte på frågor om djur som dött

Under 2023 dog 196 djur på Parken Zoo i Eskilstuna. Flera av de döda djuren tillhör arter som är akut eller starkt hotade: asiatisk vildhund, jätteutter, ringsvanslemur, visayavårtsvin och trädleopard. Det visar Djurrättsalliansens granskning av djurparken, men Parken Zoo svarar inte på frågor om varför djuren dött eller dödats.

Läs mer
Djurförsök

Möss ges hjärtinfarkt och hjärtsvikt i djurförsök

I ett djurförsök på Uppsala universitet utsätts tusentals möss för en stor operation med syftet att framkalla hjärtinfarkt. De möss som överlever operationen och infarkten följs under en månads tid för att studera läkningen samt följa utvecklingen av hjärtsvikt. Därefter dödas djuren. 

Läs mer