Om SWECCLIM

Vad är SWECCLIM?
Trots att en majoritet av Sveriges befolkning är mot användandet av större djur i djurförsök planeras det för ett center för stora försöksdjur i Sverige. Det ska heta SWECCLIM (Svenskt experimentellt kliniskt center för innovativa stordjursmodeller/Swedish Experimental Clinical Center for Large-Animal Innovative Models). SWECCLIM ansökte om finansiering hos Vetenskapsrådet, men ansökan avslogs i slutet av september 2019. Djurrättsalliansen har tagit del av denna ansökan kring projektet och den finner du här.

Bakom projektet ligger Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans med Uppsala universitet (UU), Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), Karolinska Institutet (KI), Göteborgs universitet (GU)/Sahlgrenska universitetssjukhuset och Linköpings universitet (LiU). Dessa går samman för att skapa en ny nationell infrastruktur för kliniska och experimentella studier i stordjursmodeller. Projektet kommer att samordnas av Sveriges lantbruksuniversitet.

Vilka djur kommer att användas?
De djur som är tilltänkta att använda är apor, hundar, katter, hästar, getter, grisar, får och kor. I dagsläget utförs relativt få experiment på dessa djurslag i Sverige och istället utför svenska företag, institutioner och universitet delvis försök på dessa djur utomlands. Statistiken över antalet använda försöksdjur mellan åren 2011-2016 visar att i genomsnitt används 445 000 djur/år eller 1 220 djur/dag enligt den svenska definitionen av vad som är djurförsök. Om SWECCLIM blir verklighet skulle det troligtvis innebära att den siffran kommer att gå upp och antagligen innebära att många fler djur skulle utnyttjas i djurförsök.

 


Apor på Karolinska Institutet i Stockholm.
Foto: KI


600 försök om året
Det kommer att vara en väldig bredd på djurförsöken som ska utföras inom centret och enligt ansökan för projektet beräknas det att utföras upp till 600 djurförsök på större djur varje år. En huvudsaklig anläggning som ska ligga på SLU i Uppsala kommer i samarbete med Karolinska Institutet och Uppsala universitet bland annat utföra xenotransplantationer (transplantationer mellan två olika arter) och använda sig av primater. Det kommer även utföras fler långtidsstudier på djur med bentransplantat och ortopediska implantat. I nuläget görs många av de försöken på kaniner, men inom SWECCLIM vill de även börja använda får och andra djur i större utsträckning. Det kommer att utföras fler försök på apor och Karolinska Institutet har redan börjat planera att bygga om Astrid Fagræus Laboratorium vid Karolinska Institutet som i dagsläget är den enda anläggning i Skandinavien som använder apor i djurförsök. Där används en stor del av apor i forskning kring hjärnans uppbyggnad med hjälp av PET-teknik, något som kommer att göras i ännu större utsträckning om centret blir verklighet. Det kommer att finnas en enhet som kommer att fokusera på djurförsök kring infektionssjukdomar. Andra djurförsök som kommer utföras på hundar, katter, apor och andra större djur är inom mjukdelskirurgi, livsstilssjukdomar, nutrition, diabetes, cancer, åldrande, hjärtsjukdomar, stamceller, behandling av blodförgiftning, osteoartros och utveckling av nya material för proteser.

Filmen här under visar apor i djurförsök april 2019, Italien.

Kontraktslaboratorium – en mardröm för djuren
SWECCLIM kan även komma att fungera som ett så kallat kontraktslaboratorium till viss del, liknande det ökända Envigo (tidigare Huntingdon Life Science). Det innebär att forskare från hela världen kommer ha möjlighet att utföra djurförsök hos SWECCLIM. Projektet SWECCLIM nämner redan nu att de vill samarbeta med företag som Astra Zeneca, Getinge och det statliga forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden). Planen är att ha användare från alla medicinska institutioner i Sverige samt många internationella medicinska och veterinära institutioner samt från medicintekniska företag och läkemedelsindustrin.

Vetenskapsrådet avslog ansökan om 90 miljoner
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är initiativtagare till projektet SWECCLIM och ansökte om 90 miljoner svenska kronor från Vetenskapsrådet. I slutet av september meddelande dock Vetenskapsrådet att de fick avslag på sin ansökan om statliga medel. Den övriga delen av SWECCLIM ska finansieras av de resterande konsortiemedlemmarna som är delaktiga i projektet: Sveriges Lantbruksuniversitet (20 MSEK), Uppsala universitet(20 MSEK), Karolinska Institutet (10 MSEK), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (14,5 MSEK), Linköpings universitet (6 MSEK) och Göteborgs universitet (5 MSEK). Med bidrag från de övriga konsortiemedlemmarna uppgår summan till cirka 165 MSEK under 2020-2024. Verksamheten kommer även när den är igång till stor del finansieras av användaravgifter på närmare 258 MSEK (2020–2024). Tanken var att SWECCLIM skulle vara fullt operativt år 2023, men i nuläget är det oklart vad som kommer att hända med SWECCLIM.


Katt i djurförsök, USA.
Foto: Peta

Kompetenscenter för att minska djurförsöken?
Efter att Djurrättsalliansen avslöjat planerna om ett nytt djurförsökscenter i Sverige har SLU och andra inblandade universitet påstått att SWECCLIM är ett kompetenscenter med syftet att förbättra, ersätta och minska antalet djurförsök. Djurrättsalliansen anser att det är en efterkonstruktion och ett alibi för vad det egentligen handlar om. Det finns inget som talar för att det ska bli färre djurförsök på stora djur, utan tvärtom är det mycket som talar för en ökning av de här djurförsöken. Bland annat genom att locka hit utländska forskare och företag som gör djurförsök, genom att införa flera forskningsområden där det inte görs djurförsök idag, till exempel xenotransplantationer med apor och långtidsstudier av implantat. Det finns ingen analys kring vilka djurförsök som skulle minska och i vilken grad. Om de menar allvar med att vilja minska djurförsöken behöver ansvariga för SWECCLIM redovisa hur detta ska gå till, då det inte nämns i ansökan till Vetenskapsrådet.

Stor opinion mot djurförsök
Djurförsök är en kontroversiell fråga och det finns en stor opinion mot djurförsök. Vetenskapsrådet har genomfört en opinionsundersökning om djurförsök, för att ta reda på allmänhetens inställning till djurförsök. Undersökningen publicerades i april 2019 och drygt hälften (55 procent) av allmänheten anser att djurförsök är godtagbara inom medicinsk forskning. De mer djupgående uppföljningsfrågorna visade att sju av tio (73 procent) inte skulle acceptera djurförsök på hundar eller katter, några av de främsta djurarterna SWECCLIM vill använda. Mer än en miljon EU-medborgare stödde det europeiska medborgarinitiativet ”Stop Vivisection” som överlämnades till EU-parlamentet och EU-kommissionen 2015. Trots att European Citizens’ Initiative avvisades av Europeiska kommissionen är det viktigt att notera att EU-medborgarna för första gången någonsin grundade sina invändningar mot djurförsök av både etiska och vetenskapliga skäl.

Kosmetikatester på djur är förbjudet inom EU och 2013 infördes ett förbud mot försäljning av produkter med ingredienser som djurtestats efter detta datum. Allt fler länder utanför EU har även de förbjudit kosmetikatester på djur. Bland annat så har Norge infört samma förbud som EU och länder som Nya Zeeland, Israel, Indien, Turkiet och Sao Paulo har infört ett förbud och även många andra länder överväger ett förbud. I Sverige är det sedan 2003 förbjudet att göra djurförsök på människoapor (schimpanser, dvärgschimpanser, gorillor, orangutanger) och nio arter av gibbonapor.

Här kan du läsa SWECCLIMs ansökan till Vetenskapsrådet för finansiering av djurförsöks-centret.