Köttindustrin

Unik inblick på svenska slakterier i Djurrättsalliansens granskning

Genom att granska länsstyrelsens djurskyddskontroller på svenska slakterier, kan Djurrättsalliansen nu ge en inblick i djurens sista, fruktansvärda timmar i livet. Undersökningen visar att 83 av de 88 slakterier som förra året hade minst en djurskyddskontroll bröt mot djurskyddslagstiftningen. Totalt rör det sig om över 900 uppmärksammade brister. 

Djurrättsalliansen granskar återkommande svenska slakterier och djurfabriker. Nu har vi gjort en omfattande sammanställning av länsstyrelsens djurskyddskontroller på slakterier under 2022. 

Förra året hade 88 av Sveriges 126 aktiva slakterier minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen. På 83 av de kontrollerade slakterierna upptäckte myndigheten att djurskyddslagstiftningen inte följdes. Totalt rör det sig om över 900 uppmärksammade brister, till exempel att djur inte bedövades ordentligt innan deras halsar skars upp, slakteripersonal saknade kompetensbevis, djur sköts med hagelgevär på ett felaktigt avstånd, obligatoriska rutiner i slakteriverksamheten saknades, fåglar slogs med gummiklubba i huvudet upprepade gånger innan de förlorade medvetandet, djur utsattes för elchocker och ytorna där djuren vistades innan slakt var smutsiga och blöta av urin.

38 slakterier kontrollerades inte alls under förra året, och bara fem av de 88 kontrollerade saknade helt brister vid sina djurskyddskontroller. 

– Vår granskning ger en inblick i hur djurens fasansfulla sista timmar i livet ser ut på svenska slakterier. Djuren ses huvudsakligen som produkter och utsätts för ett grymt system. Efter ett miserabelt och kort liv i en djurfabrik går de en brutal död till mötes på ett slakteri. För oss är det uppenbart att även det som sker inom lagens ramar är oförsvarligt och oerhört fel, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen. 

Under 2022 utfördes ovanligt många djurskyddskontroller på slakterierna. Detta på grund av ett ”nationellt kontrollprojekt” för slakterier som svenska myndigheter (Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna) just nu arbetar med. Syftet med projektet är bland annat att ge ”förutsättningar för likvärdig kontroll”. Resultatet av projektet ska presenteras av länsstyrelserna i en rapport, som ska vara färdig i september i år. 

De flesta svenska slakterier är små, och står för en väldigt liten del av det totala antalet slaktade djur. Majoriteten av slakten sker på ett fåtal stora slakterier, som bland annat HKScan, Guldfågeln, KLS Ugglarps och Kronfågel.

Foto taget vid djurskyddskontroll på ett skånskt slakteri 2022. Foto: Länsstyrelsen Skåne


Två län står för 325 av bristerna
Skåne är ett av de län där flest slakterier ligger. Under förra året kontrollerades 16 av länets 18 slakterier vid minst ett tillfälle. 14 av de kontrollerade slakterierna bröt mot djurskyddslagstiftningen vid sina kontroller och totalt uppmärksammades 198 brister. Länsstyrelsen i Skåne har valt att helt maskera samtliga brister i de handlingar som Djurrättsalliansen har fått ut, förutom för tre slakterier. Därför har det i de flesta av fallen inte gått att granska på vilka sätt slakterierna inte följde lagen.

De tre slakterier som länsstyrelsen inte maskerade samtliga brister för fick under förra året även förelägganden (beslut om att brister måste åtgärdas inom en viss tid). Bristerna som uppmärksammades på dessa slakterier gällde bland annat att bedövning inte skedde i enlighet med lagstiftningen då lamm uppvisade ”otillräcklig bedövning vid slakt”, grisar utsattes för elchocker i samband med felaktig bedövning och djuren riskerade att skada sig på inredningen. 

Efter Skåne är Kalmar det län där flest slakteribrister uppmärksammades, 127 stycken. I länet finns sju aktiva slakterier som alla förra året hade minst en djurskyddskontroll och alla bröt mot djurskyddslagstiftningen. Vid den kontroll länsstyrelsen gjorde på Kalmars största slakteri förra året uppmärksammades 20 brister. Bland annat kunde det ta upp till fem timmar innan djur som anlände till slakteriet kontrollerades, vilket enligt myndigheten riskerade att djuren utsattes för ett “utdraget lidande”. Länsstyrelsen uppmärksammade även att personalen inte gjorde någon bedövningskontroll på små kycklingar innan de avlivades: ”Vid ett tillfälle noterade länsstyrelsen att kycklingen var uppenbart vid medvetande efter att den slagits i huvudet då den flaxade med vingarna och tittade åt olika håll med uppspärrade ögon. Trots detta avlivades fågeln omgående genom att huvudet avlägsnades från kroppen utan att den bedövades på nytt”. En annan brist beskrev länsstyrelsen enligt följande: ”Personal som satt positionerad vid bedövningskontrollen upptäckte en dåligt bedövad kyckling sent och hann inte bedöva om den på ett fullgott sätt innan den nådde sticken. Personalen fick resa sig upp och försökte slå efter kycklingens huvud men missade delvis och hann inte utföra ytterligare slag”.

Efter att ha hängts upp i benen och bedövats, skärs fåglarnas halsar upp. Alla djur på svenska slakterier dör av blodförlust efter stick i halsen. Foto: Länsstyrelsen Skåne


Länsstyrelsen maskerar offentliga handlingar
Djurrättsalliansen har inte kunnat granska på vilka sätt en stor del av slakterierna har brutit mot djurskyddslagen. Detta då länsstyrelserna valt att maskera – alltså i de utlämnade handlingarna täcka över – de allra flesta brister som uppmärksammats. Länsstyrelserna försvarar maskeringen med hänvisning till paragraf 23 i Offentlighets- och sekretesslagens 30:e kapitel – att företaget, i det här fallet slakteriet, kan lida skada om uppgiften röjs.

– Att en kontrollmyndighet skyddar verksamheter som bryter mot lagstiftningen genom att maskera uppgifter i offentliga handlingar är anmärkningsvärt. Det blir oerhört svårt för allmänheten och medier att granska djurindustriernas verksamheter. Uppenbarligen sätts inte djurens intressen främst, säger Malin Gustafsson.

Exempel på hur många av de handlingar vi fått ut ser ut, efter att länsstyrelsen valt att maskera information.


Av det som inte maskerats i handlingarna framgår att många av bristerna rör slakteriernas standardrutiner. Något som Jordbruksverket beskriver som “en uppsättning skriftliga anvisningar som syftar till att en särskild funktion eller standard utförs enhetligt och i enlighet med lagstiftningen, i detta fall rörande djurskydd på ett enskilt slakteri”.

En del av länsstyrelserna har, trots maskerade brister, lämnat ut de bilder som tagits på slakterierna vid djurskyddskontrollerna. Djurrättsalliansen väljer i granskningen att publicera en del av myndighetens bilder. Malin Gustafsson förklarar varför:

– Dessa foton visar bara några få av de 119 miljoner djur som dödades på svenska slakterier under förra året, men ger en insyn i vad det är djuren tvingas genomlida. Vi tycker att allmänheten har rätt att ta del av vad som sker innanför slakteriernas väggar, för att själva kunna välja om de vill fortsätta stödja djurplågeriet eller inte.

     

      


Sju slakterier fick föreläggande 2022
När brister inte åtgärdas av ett slakteri efter en kontroll, kan länsstyrelsen utfärda ett så kallat föreläggande. I det kräver myndigheten att bristerna ska åtgärdas under en viss tid, och om så inte sker kan vidare åtgärder tas. Ett av de sju slakterier som 2022 fick minst ett föreläggande ligger i Västra Götaland, och har tidigare uppmärksammats  av Djurrättsalliansen för sina djurskyddsbrister. I föreläggandet framgår att länsstyrelsen har förbjudit slakteriet att “klämma fler än 50 höns per år mellan transportburarna i samband med transport av höns till slakteriet”. Länsstyrelsen hade tidigare, i både förelägganden och kontrollrapporter, uppmärksammat att fler hönor än vad som, av myndigheten, ansågs acceptabelt klämdes i burarna. Även Livsmedelsverket har ett flertal gånger anmält slakteriet för samma sak. I föreläggandet framgår att slakteriet ska betala vite på 50 000 kr varje år som fler än 50 hönor kläms, och 1 000 kr per höna som kläms efter det. Hur det ska följas upp är dock oklart, då länsstyrelsen i föreläggandet har skrivit att det antagligen finns ett stort mörkertal. Det görs nämligen bara stickprovskontroller, och det enbart på hönorna som sitter i de “lättåtkomliga” burarna. 

På ett annat av de sju slakterier som fått föreläggande, som ligger i Värmland, gjorde länsstyrelsen under 2022 två djurskyddskontroller samt utfärdade ett föreläggande. Bristerna gällde bland annat att bedövningen, som skedde via skott med hagelvapen, inte utfördes korrekt. I föreläggandet som Djurrättsalliansen har granskat framgår att slakteriet fick två veckor på sig att börja fixera djuren korrekt, samt omedelbart skulle ändra skjutavståndet – då det avståndet som slakteriets personal sköt på kunde innebära att haglet inte gick in i djurens huvuden. I den uppföljande djurskyddskontrollen konstaterade länsstyrelsen 15 brister rörande slakteriets standardrutiner.

– I en del av de handlingar vi har gått igenom beskrivs själva processen hur det går till när djuren dödas relativt ingående. Det är absurt att läsa om, och går knappt att föreställa sig att djuren utsätts för detta fruktansvärda. Varje dag, hela tiden och i enorma mängder. Vi hoppas att allt fler människor ser det självklara i att inte utsätta andra för sådant en själv inte skulle vilja bli utsatt för och väljer att äta växtbaserat istället, säger Malin Gustafsson. 

Tidigare granskningar av svenska slakterier
Djurrättsalliansen har under lång tid granskat slakterierna på olika sätt. Årligen publicerar vi  en analys  av Jordbruksverkets siffror över hur många djur som dödas på svenska slakterier. Förra året slaktades 119 731 670 landlevande djur. 

I januari 2021 släppte vi  smygfilmat material  från ett skånskt KRAV-slakteri, som TV4  var först med att publicera. Genomslaget i både traditionella och sociala medier var enormt, och två dagar efter avslöjandet tvingades slakteriet stänga ner . Fyra ur personalen, som syntes i filmerna, åtalsanmäldes av länsstyrelsen för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. En åklagare arbetar fortfarande på fallet, och det återstår att se om åtal väcks. Nedan kan du se vår film från KRAV-slakteriet.

Senare samma år släppte Djurrättsalliansen en stor granskning  av länsstyrelsernas djurskyddskontroller på svenska slakterier, en granskning som Aftonbladet  publicerade. Granskningen visade att nio av tio svenska slakterier någon gång har brutit mot djurskyddslagstiftningen. Vår nya granskning visar att slakterierna fortsätter att bryta mot djurskyddslagstiftningen i samma omfattning – 94 procent av de slakterier som 2022 kontrollerades hade brister. 

Så har granskningen gjorts
För att sammanställa antalet aktiva svenska slakterier har Djurrättsalliansen utgått ifrån de listor som Livsmedelsverket och Jordbruksverket tillhandahåller. Vi har inte tagit med de slakterier som Livsmedelsverket eller länsstyrelsen bekräftat inte bedrivit någon verksamhet under 2022. Vi har därefter begärt ut länsstyrelsens samtliga protokoll efter djurskyddskontroller samt förelägganden som utfärdats av myndigheten på slakterierna 2022. Sammanlagt har 102 djurskyddskontroller gjorts och åtta förelägganden har utfärdats. Vid 88 av kontrollerna, på 83 olika slakterier, hittade länsstyrelsen brister, sammanlagt 912 stycken, i slakteriverksamheten. 

Nedan följer en redovisning – av antalet slakterier, antal kontroller med och utan brister samt förelägganden – gällande hela landet samt uppdelad över de 19 län där det under 2022 fanns minst ett aktivt slakteri. 

Hela Sverige
Antal aktiva slakterier: 126
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier 2022: 102
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 88
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 83
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 912
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 5
Antal slakterier som fått minst ett föreläggande: 7
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 38

Blekinge
Antal aktiva slakterier i länet: 4
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 1
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 1
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 1
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 31
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 3

Dalarna
Antal aktiva slakterier i länet: 7
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 7
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 7
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 7
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 104
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 0

Gotland
Antal aktiva slakterier i länet: 2
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 2
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 2
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 2
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 15
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 0

Gävleborg
Antal aktiva slakterier i länet: 5
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 2
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 2
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 2
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 19
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 3

Halland
Antal aktiva slakterier i länet: 6
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 4
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 4
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 4
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 17
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 2

Jämtland
Antal aktiva slakterier i länet: 7
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 6
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 6
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 6
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 57
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 1

Kalmar
Antal aktiva slakterier i länet: 7
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 12
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 7
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 7
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 127
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 0

Kronoberg
Antal aktiva slakterier i länet: 1
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 2
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 1
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 1
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 1
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 0

Norrbotten
Antal aktiva slakterier i länet: 11
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 6
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 6
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 6
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 41
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 5

Skåne
Antal aktiva slakterier i länet: 18
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 17
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 16
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 14
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 198
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 2
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 3
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 2

Södermanland
Antal aktiva slakterier i länet: 3
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 3
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 3
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 3
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 56
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 0

Stockholm
Antal aktiva slakterier i länet: 4
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 3
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 3
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 3
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 31
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 1
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 1 (slakteriet som fick föreläggandet)

Uppsala
Antal aktiva slakterier i länet: 8
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 8
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 7
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 7
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 52
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 1
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 1

Värmland
Antal aktiva slakterier i länet: 3
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 4
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 3
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 3
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 65
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 1
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 0

Västerbotten
Antal aktiva slakterier i länet: 6
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 10
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 5
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 5
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 46
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 1

Västernorrland
Antal aktiva slakterier i länet: 6
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 0
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 0
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 0
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 0
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 6

Västra Götaland
Antal aktiva slakterier i länet: 20
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 11
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 11
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 8
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 26
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 3
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 1 (ett av de slakterier som inte haft någon kontroll)
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 9

Örebro
Antal aktiva slakterier i länet: 1
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 1
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 1
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 1
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 8
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 0

Östergötland
Antal aktiva slakterier i länet: 7
Antal djurskyddskontroller gjorda på slakterier i länet 2022: 3
Antal slakterier som haft minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen: 3
Antal slakterier som brutit mot djurskyddslagstiftningen vid minst en djurskyddskontroll: 3
Totalt antal uppmärksammade brister vid djurskyddskontrollerna: 18
Antal slakterier som inte brutit mot djurskyddslagstiftningen vid någon djurskyddskontroll: 0
Antal slakterier som fått ett föreläggande: 0
Antal slakterier som inte har haft någon djurskyddskontroll: 4

 

🐾 Stöd vårt arbete och hjälp oss fortsätta visa djurens verklighet genom attbli månadsgivare. Vill du skänka en engångsgåva går det bra att Swisha till vårt nummer 123 0730 739 eller genom att sätta in din engångsgåva på vårt plusgirokonto 42 54 11 – 6. Stort tack för ditt stöd!

🌱 Vill du ha hjälp, inspiration och tips för att leva mer djurvänligt? Kolla då in Veganutmaningen. En helt gratis mejltjänst där du som deltagare under 28 dagar får recept, svar på de vanligaste frågorna, massvis med vegopepp och mycket mer. Utmaningen börjar varje måndag och du anmäler dig här.

 

Fotona nedan är tagna av länsstyrelsen vid djurskyddskontroller på svenska slakterier under 2022.

Fler nyheter
Djurparker

83 djur döda på Borås djurpark

Under förra året dog 83 djur på Borås djurpark. Flera av djuren tillhörde arter som är akut eller starkt hotade – nio afrikanska vildhundar, en bomullshuvudtamarin och en röd panda. Men Borås djurpark vill inte svara på frågor om vad som hänt med de enskilda djuren, utan svarar istället att de inte ser en dialog med Djurrättsalliansen som ”särskilt värdefull”.

Läs mer
Djurparker

Utrotningshotade djur döda på Ölands djurpark

Under förra året dog 38 djur på Ölands djurpark. Bland dessa finns flera djur tillhörande hotade djurarter. Men djurparken svarar inte på Djurrrättsalliansens frågor om vad som hänt med djuren.

Läs mer
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer