Mjölkindustrin

Avslöjad mjölkgård fortsätter bryta mot djurskyddslagen

I september avlivade länsstyrelsen flera kor på en mjölkgård i Västerbotten, med motiveringen att det var uppenbart att djurhållaren själv inte skulle hjälpa de sjuka och skadade djuren. Trots det fick lantbrukaren fortsätta verksamheten. Fyra månader senare ser situationen för korna på gården likadan ut; de är magra, smutsiga och vanvårdas. 

Tidigare har vi berättat om två mjölkgårdar i Västerbotten, där länsstyrelsen gång på gång hade noterat magra djur. Den ena gården har lagt ner verksamheten, men den andra har fortsatt. I början av januari 2023 gjorde länsstyrelsen en ny kontroll på gården. Allvarliga brister upptäcktes återigen; djuren var både magra och smutsiga. Vid kontrollen togs följande bilder:

Kontrollen var en uppföljande djurskyddskontroll efter det så kallade föreläggande (föreläggande: beslut om att brister måste åtgärdas inom en viss tid)som upprättades av länsstyrelsen i slutet av september 2022. Då fick djurhållaren sex veckor på sig att åtgärda ”bristen” att korna var för magra. När länsstyrelsen i januari, 14 veckor senare, besökte gården hade bristen alltså inte åtgärdats, korna var fortfarande magra. Länsstyrelsen valde då att upprätta ett nytt föreläggande, vilket innebär att djurhållaren nu har åtta nya veckor på sig att åtgärda samma brist.

– Eftersom politiker och företrädare för branschen propagerar för att Sverige har en av världens bästa djurskyddslagar, tror många att djur i Sverige behandlas väl. Men djurskyddslagen finns inte till för att skydda djuren, utan för att göra det möjligt för oss människor att utnyttja och döda dem. Att det inte är djurens intressen som prioriteras blir även tydligt när vi granskar hur kontrollsystemet fungerar. Bönder som bryter mot djurskyddslagen får chans efter chans, samtidigt som djuren lider. Det är hela systemet och vår oetiska djursyn som är det grundläggande problemet, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Liknande brister sedan 2021
Redan i november 2021 besökte länsstyrelsen mjölkgården och upptäckte allvarliga brister i djurhållningen. Kor var avmagrade och myndigheten förelade gårdens ägare att ge djuren veterinärvård. Vid uppföljande kontroll ett halvår senare konstaterade länsstyrelsen att detta inte gjorts, och förelade därför djurhållaren återigen att ge korna vård. Men än en gång gjorde djurhållaren inte som han blev tillsagd. I juni var länsstyrelsen tillbaka på gården och fann liknande brister: ett större antal magra djur, bristande renhållning, fler djur i stallarna än vad det fanns plats för, problem vid utfodring samt inredning som utgjorde skaderisker för djuren.

Vid kontrollen, som var föranmäld, beslutade länsstyrelsen att avbryta för att kunna komma tillbaka med en veterinär. Några dagar senare återupptogs kontrollen och 29 av djuren på gården bedömdes då ha för lite hull och vara avmagrade. Efter kontrollen beslutade länsstyrelsen att återigen förelägga gården att rätta till bristerna, senast sex veckor efter att djurhållaren tog del av beslutet. I föreläggandet skrev länsstyrelsen att ”djuren hade tydligt framträdande skelett, insjunkna mellan höft och bärbensknöl” samt att ”det var mycket smutsigt med gammalt torrfoder samt mjölk- och gödselspill vid gallret vid ensamboxarna och det luktade illa. Det var mycket flugor kring och på kalvarna”.

Vid kontrollen i juni 2022 tog länsstyrelsen följande foton:

   

   

I början av september gjordes nästa uppföljande kontroll på gården. Bristerna var inte åtgärdade och länsstyrelsen beslutade att omhänderta flera djur som ansågs vara utsatta för kraftigt lidande. När länsstyrelsens handläggare ett par veckor senare var tillbaka, tillsammans med flera poliser, hade djurhållaren själv dödat fler kor, som låg i en hög bakom ladugården. Under besöket avlivades två kor på gården, då de ansågs vara i så dåligt skick att de inte kunde transporteras. En ko beskrivs av länsstyrelsen enligt följande: “Dålig vomfyllnad, uppdragen buk och 4 gradigt halt på alla fyra ben. Kon var enligt uppgift inte behandlad för sin kraftiga hälta […] Kon var ovillig att ställa sig upp. Först efter flera försök började hon resa sig och skakade då kraftigt i ben och kropp. Kon hade även stora svårigheter att röra sig och uppvisade tydliga tecken på smärta.”  

Länsstyrelsens beslut att avliva korna, utan att vänta på att djurhållaren själv fick yttra sig om saken, motiverades med att det är “uppenbart att djurhållaren saknar kunskap, handlingskraft och förståelse för nötkreaturens behov vid ohälsa. Det är enligt länsstyrelsens mening uppenbart att situationen för sjuka och skadade djur inte kommer åtgärdas. Det är därmed motiverat att omhänderta de sjuka eller skadade djuren.

Bara en månad efter länsstyrelsens yttrande om djurhållarens okunskap gjordes en ny kontroll på gården. Då hittades inga brister kring det man kontrollerade, och gården fick fortsätta bedriva mjölkproduktion. Bristen angående att djuren var magra kontrollerades inte vid det tillfället, eftersom de sex veckor som djurhållaren hade på sig att åtgärda problemet inte hade gått än. Först i januari 2023 gjordes alltså den kontrollen, då myndigheten återigen fann magra och smutsiga djur.

– Så länge vi människor ser djur som produkter till för oss att utnyttja, kommer vi fortsätta läsa om liknande fall. Djuren är de som betalar priset på så vis att de blir fråntagna sin frihet och slutligen sina liv. De tvingas leva i system skapade av människor där de inte får leva utifrån sina egna intressen och behov vilket bland annat innebär lidande. Vad ger oss rätten att behandla dem så här? Vi hoppas att allt fler väljer att ta ställning mot den här industrin och väljer växtbaserad mjölk istället, säger Malin Gustafsson.

Tidslinje över länsstyrelsens ärenden på mjölkgården:
2021-11-08: Djurskyddskontroll där allvarliga brister uppmärksammas.

2021-12-07: Föreläggande utfärdas där djurhållaren får sex veckor på sig att bland annat se till att djuren har ”ett djurskyddsmässigt godtagbart hull”.

2022-04-13: Djurskyddskontroll där allvarliga brister återigen uppmärksammas.

2022-04-27: Föreläggande utfärdas där djurhållaren får sex veckor på sig att bland annat se till att djuren har ”ett djurskyddsmässigt godtagbart hull”.

2022-06-23/27: Två djurskyddskontroller där allvarliga brister återigen uppmärksammas.

2022-07-08: Föreläggande utfärdas där djurhållaren får sex nya veckor på sig att bland annat se till att djuren har ”ett djurskyddsmässigt godtagbart hull”.

2022-08-30: Länsstyrelsen begär polishandräckning för kommande besök på gården, med motiveringen: ”Länsstyrelsen bedömer att polishandräckning är nödvändig för att utföra kontrollen med anledning av personen vägrar kontroll. Djurhållningen har vid tidigare kontroller varit kraftigt eftersatt, varför kontroll är av yttersta vikt för säkerställa djurvälfärden. Djurhållaren har en historik av att gömma sig eller på annat sätt agera för att undkomma kontroll.”

2022-09-01: Djurskyddskontroll där allvarliga brister återigen uppmärksammas.

2022-09-23: Länsstyrelsen begär polishandräckning för kommande besök på gården där man planerar att omhänderta djur.

2022-09-26: Länsstyrelsen beslutar om att de sjuka och magra djuren på gården ska omhändertas med omedelbar verkan, med motiveringen att det är “uppenbart att djurhållaren saknar kunskap, handlingskraft och förståelse för nötkreaturens behov vid ohälsa. Det är enligt länsstyrelsens mening uppenbart att situationen för sjuka och skadade djur inte kommer åtgärdas. Det är därmed motiverat att omhänderta de sjuka eller skadade djuren”.

2022-09-26: Föreläggande där djurhållaren får sex nya veckor på sig att bland annat se till att djuren har ”ett djurskyddsmässigt godtagbart hull”. Djurhållaren får fyra veckor på sig att åtgärda de andra bristerna, bland annat att djuren ska ha rena liggplatser och att det inte ska finnas risk att djur skadar sig på inredningen.

2022-09-27: Länsstyrelsen verkställer beslutet om ”omedelbart omhändertagande av djur”. Sex av djuren hittas döda i en hög, och länsstyrelsen avlivar två kor.

2022-10-26: Djurskyddskontroll där de brister som djurhållaren en månad tidigare fick fyra veckor på sig att åtgärda kontrolleras. Länsstyrelsen bedömer att de bristerna är åtgärdade. Kornas hull kontrolleras inte, eftersom djurhållaren fortfarande har tid på sig att åtgärda den bristen.

2023-01-03: Djurskyddskontroll där allvarliga brister återigen uppmärksammas. Korna är bland annat magra och smutsiga.

2023-01-26: Föreläggande utfärdas där djurhållaren får åtta nya veckor på sig att bland annat se till att djuren har ”ett djurskyddsmässigt godtagbart hull”. Djurhållaren får fyra veckor på sig att se till att djuren är ”tillfredställande” rena.

En av de magra korna på gården i Västerbotten. Foto: Länsstyrelsen

 

🐄 Mjölkgården är bara en av många som länsstyrelsen har utfärdat förelägganden mot efter att ha brutit mot djurskyddslagen. Du kan läsa om fler fall här och här.

🐄 Vi i Djurrättsalliansen har också kunnat avslöja hur de mjölkbönder som fått guldmedaljer av Lantbrukarnas riksförbund åren 2022 och 2020 brutit mot djurskyddslagen.

🐄 Läs mer om mjölkindustrin här.

🐄 Gillar du vårt granskande arbete? Stöd oss genom att bli medlem, månadsgivare eller skänk en gåva. Läs mer här.

Fler nyheter
Djurförsök

Gnagare får metallcylinder intryckt i hjärnan

Ett djurförsök på Karolinska institutet går ut på att ge djur hjärnskador och undersöka hur de påverkas. Skadorna skapas genom att gnagare slås i huvudet, får hjärnan penetrerad med metallcylindrar och trumhinnorna skadade av tryckvågor.

Läs mer
Köttindustrin

Efter vårt avslöjande: Två män döms för djurplågeri

2021 offentliggjorde Djurrättsalliansen filmer från ett KRAV-slakteri i Skåne. Filmerna väckte starka reaktioner och två dagar efter att materialet offentliggjorts stängde slakteriet ner. Nu har två av slakteriarbetarna dömts för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen till villkorlig dom och dagsböter.

Läs mer
Djurrätt

Tänk på djuren i påsk

Påsken förknippas med ägg och kycklingar, bara under påskhelgen äter svenskarna miljontals ägg. De flesta av oss möter aldrig djuren i djurindustrierna, utan tar bara del av animaliska produkter prydligt förpackade i matbutikerna. Därför är det svårt att få insyn i vad djuren tvingas genomlida för våra matvanor. Ta ställning för djuren – här hittar du inspiration och tips för en djurvänlig påsk.

Läs mer