Djurförsök

Ingen svensk finansiering till kontroversiellt djurförsök

Vetenskapsrådet beviljade tidigare i år en ansökan från en svensk forskare som ville utföra djurförsök på apor på National Institute of Health (NIH) i USA. Ett försök som med största sannolikhet aldrig hade godkänts i Sverige. Trots att flera personer i Vetenskapsrådets beredningsgrupp reserverade sig mot ansökan så beviljades projektet 3,6 miljoner kronor. Nu kan Djurrättsalliansen avslöja att inga medel har betalats ut och att Vetenskapsrådet valt att avsluta bidraget i förtid.

Djurförsök på kontroversiell anläggning i USA
Försöket handlar om en studie av svampinfektioner och svampsamhället i slemhinnor i HIV/SIV. Försöket på apor kommer att genomföras på världlaboratoriet i USA som är National Institute of Health. Under årtionden har de utfört djurförsök på primater och under 2019 använde NIH uppskattningsvis 7000 primater (inklusive babianer, marmosettapor och makaker) i försök. Många av de försök som pågått på NIH har fått kritik för att vara extremt plågsamma.

Vill utföra försök på apor på KI
Forskarens avsikt är att med erfarenheten från USA implementera en ny grupp inom mikrobiell immunologi baserad vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han är tydlig med att han vill utföra djurförsök i framtiden på Astrid Fagræus laboratorium och säger:  ”Jag ser framför mig att som en del av mitt framtida forskningsmål att fortsätta utforska den unika modellen för icke-mänskliga primater för att fortsätta att utforska immunologi-problem alltid med en translationell synvinkel.” Detta är något som Karolinska Institutet välkomnar.

 

Makak som används i djurförsök på NIH i USA.

 

Vetenskapsrådets som beslutar om anslag till forskning var oeniga i sin beredningsgrupp och sade bland annat:

”En svaghet i ansökan är att viktiga experiment som kan svara på frågor inte ingår, och det är inte klart hur överföringen kommer att utvärderas. Icke-mänskliga primater (makaker) kommer att användas för SIV-studien, som redan godkänts av en etisk kommitté vid NIH, USA. Den etiska frågan om forskningens vetenskapliga kvalitet och betydelse överväger användandet av primater, och hur detta fungerar med svensk lagstiftning när man återvänder till hemlaboratoriet. De etiska frågorna i ansökan togs inte upp tillräckligt för att ge en grund för en tydlig diskussion. Det är modellsystemet som är unikt för denna ansökan, eftersom det för med sig SIV/HIV-frågan i samband med slemhinnans immunsvar hos primater och människor, men modellsystemet kanske inte är lämpligt för den forskningsfråga som tas upp enligt svenska etiska riktlinjer för primater, en fråga som kan påverka sannolikheten att utvecklas som oberoende forskare när han återvänder till Sverige.Det står tydligt i ansökan att den sökande kommer att ”som del av mitt framtida forskningsmål att fortsätta att utnyttja den unika modellen av icke-mänskliga primater för att fortsätta för att utforska immunologi-problem.”Delar av projektet kunde ha planerats eller ersatts av kliniska studier, eftersom gruppen med HIV-patienter är mycket liten.”

Det fanns skilda meningar hos granskarna för denna ansökan, och därmed inkom tre reservationer mot bedömningen.

Stark kritik och reservationer från professorer i beredningsgruppen
En professor vid Karolinska Institutet som gjorde bedömningen i Vetenskapsrådets beredningsgrupp anser inte att frågeställningen i studien motiverar att primater används och att det redan finns många liknande studier och säger därför att: ”Nyhetsvärdet i dessa studier ser jag som relativt lågt”. Hon anser inte att projektet är av hög vetenskaplig kvalité och därför blir hennes ställningstagande att hon anser att Vetenskapsrådet inte kan eller ska finansiera detta projekt. Hon fortsätter med att säga i sin reservation:

”Svårt att etiskt motivera varför makaker ska användas när man hade kunnat välja att studera mycket av det som planeras i statifierade patientgrupper. Jag anser att samma eller närliggande resultat kan uppnås genom studier på människa.”

En annan professor vid Stockholms universitet håller med henne och anser att ansökan inte borde beviljats på grund av den etiska problematiken kring att använda primater. Ytterligare en professor verksam vid Lunds universitet reserverar sig mot ansökan och anser att den bör avslås och hon säger följande:

” I styrelsen fanns personer med djup kunskap inom applikationsområdet som tog upp frågor om EU: s regler om icke-mänsklig primatforskning, vilket tyder på att den föreslagna forskningen och kvaliteten på den föreslagna forskningen inte var tillräckligt hög eller vetenskaplig kvalitet för att faktiskt ha en tillräckligt stor chans att göra de skado- och nyttoanalyser som görs i EU för användning av icke-mänskliga primater. De etiska aspekterna i ansökan koncentrerades mer på fakta och listade de etiska tillstånden i USA om experimenten skulle utföras. De beviljade VR postDoc-projekten bör ha en tydlig oberoende plan som verkar vara framgångsrik i framtiden. På grund av forskningsrådets föreskrifter om att: ”Om det i en ansökan om bidrag framgår att man i forskningsprojektet kommer utföra djurförsök utomlands som sannolikt/uppenbart inte skulle få tillstånd att utföras i Sverige beviljar Vetenskapsrådet inte ansökan.” Det verkar inte troligt att denna ansökan skulle vara framgångsrik i Sverige. Det kommer dock att vara möjligt att genomföras i USA, som anges i poäng och betyg nu. När man tänker på om detta projekt skulle vara lämpligt för den sökande att ta med sig hem till Sverige, eftersom han tänker starta sin egen forskargrupp med icke-mänskliga primatmodeller, blir det därför mindre troligt att han kommer att göra det som en chefsforskare ( Principal investigator)  i Sverige med hjälp av dessa icke-mänskliga primatmodeller och vetenskapliga frågor som presenteras i ansökningarna. Jag reserverar mig då djurmodeller och forskningsplanen är mindre benägna att accepteras i Sverige /SU.”

 

PETA är en av de organisationer som arbetar för primaterna som hålls fängslade på NIH i USA. Foto: PETA

 

Inga medel utbetalade
Ett krav för att Vetenskapsrådet skulle betala ut anslaget var att projektledaren hade en formell anställning hos ett svenskt företag vid inledningen av perioden då anslaget började gälla. Vi har kunnat uppmärksamma att forskaren är anställd av National Institutes of Health i USA, vilket alltså bryter mot villkoren. I november beslutade Vetenskapsrådet att avsluta bidraget i förtid. Inga medel hade då betalats ut och ärendet avslutades. Vad det innebär inför framtiden är oklart. Försöken på apor kommer troligen att genomföras som planerat på NIH i USA, utan svensk finansiering. Däremot är det tveksamt om forskaren kommer påbörja en tjänst på Karolinska Institutet i framtiden och starta en ny forskningsgrupp som använder apor. Djurrättsalliansen fortsätter att följa upp ärendet och bevaka utvecklingen.

 

Läs mer om djurförsök på apor på Karolinska Institutet i Stockholm.

Fler nyheter
Djurparker

83 djur döda på Borås djurpark

Under förra året dog 83 djur på Borås djurpark. Flera av djuren tillhörde arter som är akut eller starkt hotade – nio afrikanska vildhundar, en bomullshuvudtamarin och en röd panda. Men Borås djurpark vill inte svara på frågor om vad som hänt med de enskilda djuren, utan svarar istället att de inte ser en dialog med Djurrättsalliansen som ”särskilt värdefull”.

Läs mer
Djurparker

Utrotningshotade djur döda på Ölands djurpark

Under förra året dog 38 djur på Ölands djurpark. Bland dessa finns flera djur tillhörande hotade djurarter. Men djurparken svarar inte på Djurrrättsalliansens frågor om vad som hänt med djuren.

Läs mer
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer