Djurförsök

Jordbruksverket: Lidköpings kaninfarm saknar alla tillstånd

Det har varit många turer kring Lidköpings kaninfarm. De har pågått i över tre års tid och djuren på försöksdjursuppfödningen har under tiden levt under fruktansvärda förhållanden. Turerna kring farmen fortsätter trots att Jordbruksverket är tydliga med att Lidköpings kaninfarm inte har något som helst tillstånd att hålla djur på anläggningen. Länsstyrelsen utreder om avelsdjuren på farmen ska räknas som försöksdjur och tillåter djuren att hållas på farmen under tiden.

Flera försök att hålla farmen vid liv
I april 2020 kontaktade ägaren till uppfödningen Jordbruksverket och frågade om chanserna ökade att för hans pensionerade vän som är en tidigare kaninuppfödare och domare för SKAF (Sveriges KaninAvelsföreningars Riksförbund) att få stå på tillståndet om han deltidsanställdes. Jordbruksverket sade att det troligen ökade chanserna, men inte fanns några garantier. Då sade farmaren direkt efteråt i samma samtal att han bestämt sig för att gå i pension då och vill överlåta företaget till sin anställde. Den 26 april upprättades ett arrendeavtal mellan ägaren till farmen och hans anställda, trots att hon saknar tillstånd.
I juni samtalar han med Länsstyrelsen och säger att läget är hotat för svensk forskning med kaniner. Och om han inte får fortsätta så kommer kaniner köpas från andra länder som har det sämre än vad han har det. Länsstyrelsen svarar att de inte kan redovisa för hur kaniner har det i andra länder, utan ska verka för att svensk lagstiftning följs på en svensk uppfödning. Då säger han att han kommer flytta uppfödningen utomlands om han inte får som han vill.

 

Insidan på Lidköpings kaninfarm.

 

Djurrättsalliansen har tidigare kunnat berätta om de många brister som funnits på farmen och har sedan sommaren 2018 drivit en kampanj för att stänga uppfödningen.
Den 18 november 2019 återkallade Jordbruksverket båda verksamhetstillstånden. Den 20 november 2020 vann beslutet om att återkalla tillstånden laga kraft och Lidköpings kaninfarm har sedan dess inte längre tillstånd att bedriva försöksdjursverksamhet. Farmen påstår i yttranden att de slutat att sälja djur men att de fortfarande föder upp kaniner och håller kaniner och marsvin i anläggningarna. Burarna till kaninerna på farmen bryter mot djurskyddslagen. Utrymmets storlek är påtagligt mindre än vad som är tillåtet. Sitt-hyllan i burarna är för liten, den inskränker dessutom för mycket på utrymmets takhöjd och kaninernas möjlighet att röra sig och den innebär en skaderisk. Bolådorna är mindre än vad som är tillåtet. Burarna har nätgolv vilket inte bedömts vara ett lämpligt burgolv och det innebär en skaderisk. Burarnas begränsade storlek möjliggör inte par- och grupphålling varpå kraven på social kontakt inte kan tillgodoses på lämpligt sätt för vuxna djur. Vid kontroll har det noterats att beteendestörningar förekommer hos kaniner i dessa burar.

Länsstyrelsen konstaterar:  ”Hållning av kaniner i denna typ av bur ger inte en god djurmiljö, främjar inte deras hälsa och ger dem inte möjlighet att utföra beteenden som de är starkt motiverade att göra och som är viktiga för deras välbefinnande och har inte förebyggt beteendestörningar. Den möjliggör inte för djuren att kunna röra sig obehindrat och vila på lämpligt sätt. Miljön är inte tillräckligt komplex, kaninerna kan inte utföra ett brett spektrum av naturliga beteenden och de har inte möjlighet att välja sin miljö. Buren tillgodoser inte kaninernas behov av rörelse, saknar förutsättningar för att kunna möjliggöra social kontakt på ett fungerande sätt eller möjlighet för kaninerna att kunna komma undan från varandra. Detta gör att kaniner som hålls i dessa burar utsätts för stor risk för lidande.”

Olaglig uppfödning
Lidköpings kaninfarm har under lång tid, sedan november 2019 då Jordbruksverket återkallade tillståndet, varit medvetna om risken att tillståndet skulle upphöra. Verksamheten saknar nu tillstånd och det finns inga lagliga möjligheter att bedriva verksamhet utan tillstånd. Länsstyrelsen anser att ”det får därmed anses utgöra ett väsentligt allmänt intresse att verksamheten upphör omedelbart.”
Att säkerställa att kaniner inte hålls i undermåliga burar som innebär en direkt risk för lidande får även detta anses ha ett så väsentligt allmänt intresse att det finns skäl att låta föreläggandet gälla omedelbart.

Länsstyrelsen konstaterar även ”Ni har under flera år haft möjlighet att anpassa er verksamhets storlek i förhållande till godkända utrymmen för djuren men valt att inte göra så. Ni har istället valt att föda upp djur i sådan omfattning att samtliga burar i stall 1 och 2 behövt användas. Med beaktande av att bristen funnits under många år och att ni själva valt att förvärra situationen bedömer Länsstyrelsen att det allmänna intresset av att djuren ska ha anpassade burar för att förhindra djurlidande väger tyngre än ert enskilda intresse av att kunna fortsätta använda burarna i avvaktan på eventuell domstolsprövning. Länsstyrelsen bedömer därför att båda punkterna i föreläggandet som beslutats ska verkställas omedelbart, även om beslutet överklagas.”

Burar på Lidköpings kaninfarm. Foto: länsstyrelsen


Föreläggande som börjar gälla omedelbart
Senast två månader efter att Lidköpings kaninfarm blivit delgivna får de inte bedriva försöksdjursuppfödning på farmen. Om det skulle göras så utdöms vite på 30 000 kronor per påbörjad månad. Enligt uppgift är företagets årsomsättning 2019 uppskattad till 1,5 – 3 miljoner kronor. Länsstyrelsen bestämmer vitet till 2% av årsomsättningen. Redan efter en månad gäller att kaniner endast får hållas i burar som uppfyller lagstiftningens krav. En svenskuppfödd försöksdjurskanin har ett uppskattat värde på 2500 kr. För att förmå Lidköpings kaninfarm att följa föreläggandet gällande punkt 2 anser Länsstyrelsen därför att det är rimligt att bestämma vitet per kanin som hålls i otillåten bur till det beloppet. Om detta inte efterlevs utdöms vite om 2500 kronor per kanin som inte hålls i en olaglig bur. Länsstyrelsen anser att det från djurskyddssynpunkt är viktigt att meddela ett föreläggande som börjar gälla omedelbart.

Kaniner på Stockholms universitet. Burarna är av samma modell som används på Lidköpings kaninfarm.

 

Alla turer kring Lidköpings kaninfarm 2018-2021:

4 maj 2018 genomförde Länsstyrelsen en normalkontroll av KB Lidköpings kaninfarms försöksdjursverksamhet, ärende 282-17334-2018. Kontrollen omfattade följande tillstånd:

  1. Verksamhetstillstånd dnr 35–957/97 (kanin)
  2. Verksamhetstillstånd dnr 5.2.18-7350/16 (marsvin)
  3. Anläggningstillstånd: 35–4974/96 (kaniner/kaninstall 2)
  4. Anläggningstillstånd 31–6863/11 (marsvin/kaninstall 1)

Vid kontroller uppmärksammades ett flertal brister i verksamheten. Djuren hålls i för små burar, kaninernas bolåda var för liten, kaninerna hålls på nätgolv, kaninburarna saknar sitthylla, det finns ingen berikning, djuren har ej möjligheter till naturligt beteende, dålig luftkvalité med höga ammoniakhalter i kaninstall 2, för hög ljudnivå (buller) i kaninstall 2, bristande utfodring, avsaknad av bo -och bäddmaterial, kaniner saknar social kontakt, förtidig avvänjning av kaninungar, otillåten avlivningsmetod av kaniner, avsaknad av försöksdjursveterinär, avsaknad av djurskyddsorgan och därtill hörande uppgifter, avsaknad av journalföring, avsaknad av dokumentation (planer, information till personal och andra rutiner). Kaninfarmen förelades att åtgärda bristerna. Mer information om bristerna framgår i kontrollrapport med diarienummer 282-17334-2018-7 och i föreläggande 282-17334-2018-11. Ägaren till Lidköpings kaninfarm överklagade beslutet gällande nätgolv (ärende 282- 31754-2018) och sökte dispenser hos Jordbruksverket från kraven på grovfoder, sitthylla, bäddmaterial och måttbestämmelser för kaniner. Han fick avslag på dessa dispenser utom för grovfoder som dock är förenat med villkor och tidsbegränsat. Ägaren ansökte om ett nytt anläggningstillstånd hos Jordbruksverket (16 okt 2018) för att genom en ombyggnation åtgärda bristerna kopplade till kaninburarna.

14 maj 2019 genomfördes en uppföljande kontroll (ärende 282-24579-2019) av kaninhållningen i kaninstall 2 (verksamhetstillstånd dnr: 35–957–97) med anledning av tidigare ärende 282-17334-2018. Kontroll gjordes endast av de punkter som inte omfattades av ansökan av ombyggnation, som då låg för prövning hos Jordbruksverket och punkten om nätgolv som var överklagad. Vissa brister var åtgärdade. Bristerna gällande miljö/berikning, bo- och bäddmaterial var inte åtgärdade. Dokumentationen var delvis åtgärdad. Det noterades en ny brist gällande skaderisker. Lidköping kaninfarm förelades att åtgärda brister i djurhållningen.

29 maj 2019 genomfördes en uppföljande kontroll av dokumentation gällande verksamhetstillstånd 5.2.18-7350/16 (Marsvin). Ett flertal brister kvarstod. (Ärende 282-41318-2018).

15 oktober 2019 meddelade kammarrätten (KR) ej prövningstillstånd för prövning av förvaltningsrättens (FR) beslut att avslå överklagandet gällande nätgolv. Kaninerna får ej hållas på nätgolv (Länsstyrelsens ärende 282-31754-2918, FR 10597-18 och KR 2426-19).

18 november 2019 avslog Jordbruksverket ansökan om ombyggnation av kaninstall 2 med anledning av att planen på ombyggnationen på flera punkter inte lever upp till lagstiftningen. 18 november 2019 återkallade Jordbruksverket era tillstånd (35–957/97 och 5.2.18-7350/16) att föda upp försöksdjur (SJV 5.2.18-16635/2019). Lidköpings kaninfarm överklagade beslutet.

December 2019 ansökte Lidköpings kaninfarm om ett nytt anläggningstillstånd hos Jordbruksverket för ombyggnation av kaninstall 2.

26 juni 2020 godkände Jordbruksverket Lidköpings kaninfarms andra ansökan om anläggningstillstånd från dec 2019 för ombyggnationen av kaninstall 2. Tillståndet anger dock att ombyggnationen inte får tas bruk innan besiktning, vilken sker efter att ombyggnationen är klar.

8 september 2020 genomförde Länsstyrelsen en uppföljande kontroll (ärende 282-39124-2020) av kaninstall 2 (verksamhetstillstånd 35–957/97) med anledning av inte tidigare uppföljda brister i ärende 282-17334-2018 och 282-24579-2019. Bristerna gällande utrymmets storlek, sitthylla, bolådan, nätgolv, skaderisker, miljö och berikning, social kontakt och dokumentation kvarstår. Dessutom noterades att burarna delvis byggts om utan föregående godkännande från Jordbruksverket. Det gjordes i samband med detta även en uppföljande kontroll av tidigare kontroll 282-41318-2018 gällande verksamhetstillstånd 5.2.18-7350/16. Kontrollen omfattade granskning av dokumentation. Detta hanterades i ärende 282-38861-2019.

20 okt 2020 uppgav ägaren till farmen vid samtal att planen är att åtgärda bristerna i kaninstall 2 genom ombyggnationen som nu godkänts av Jordbruksverket. (Handling 282-39124-2019-22)

20 november 2020 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd gällande Jordbruksverkets beslut (SJV 5.2.18-16635/2019) att återkalla Lidköping kaninfarms verksamhetstillstånd (HFD 5695-20). Kammarrättens avgörande står därmed fast och Lidköpings kaninfarm har inte längre verksamhetstillstånd för försöksdjursverksamhet enligt 7 kap. 2§ djurskyddslagen.

30 nov 2020 uppgav ägaren att han läst domarna från HFD. Han har förstått att bolagets verksamhetstillstånd inte längre gäller. Han har slutat sälja djur men håller fortfarande djuren. Hans förhoppning är att Jordbruksverket så snart som möjligt fattar ett beslut gällande den ansökan om nytt verksamhetstillstånd som han ansökt om. (Handling 282-39124-2019-27 och 282-38861-2019-13)

9 dec 2020 uppgav ägaren till farmen vid telefonsamtal att marsvinshållningen ska avvecklas inom 9 veckor. Hans plan på att åtgärda att verksamheten saknar verksamhetstillstånd är fortsatt att han hoppas på att Jordbruksverket kommer bevilja nytt tillstånd i och med den ansökan han gjort. Om inte är planen att någon annan kommer söka verksamhetstillstånd för verksamheten. (Handling 282-39124-2019-30 och 38861-2019-18)

22 december 2020 avslog Jordbruksverket Lidköpings kaninfarms ansökan om nytt verksamhetstillstånd (5.2.18-18007/2020).

5 januari 2021 uppgav ägaren vid samtal att han fått del av Jordbruksverkets beslut om att avslå tillståndsansökan. Han har överklagat beslutet. Planen är nu att företaget gjort en ny tillståndsansökan med ny tillståndshavare och föreståndare. (Handling 282-38861-2019-23 och 282-39124-2019-34)

6 januari 2021 ansökte  Lidköping kaninfarm ett nytt verksamhetstillstånd för att få föda upp försöksdjur. Ansökan omfattar endast verksamhet i kaninhus 1.

7 januari 2021 inkom Lidköpings kaninfarm med kopior på den nya tillståndsansökan till Jordbruksverket som gjordes den 6 januari 2021. (Handling 282- 39124-2019-35 och 282-38861-2019-24)

8 januari 2021 uppgav ägaren vid samtal att Jordbruksverket nekat honom möjligheten att få tillfälligt tillstånd i väntan på avgörandet av den nya ansökan om verksamhetstillstånd. Ägaren påstår att han nu har beslutat att avveckla djurhållningen i kaninstall 2. Djuren kommer avlivas. Det finns ett fåtal marsvin kvar i kaninstall 1. De kommer avvecklas efter hand. (Handling 282-39124-2019-36 och 282-38861-2019-25)

4 februari 2021 uppgav Lidköping kaninfarm att de inte hade synpunkter på underlaget gällande de uppgifter om ekonomiska förhållanden som Länsstyrelsen delgett dem i samband med en underrättelse. Ägaren uppgav att han tycker det inte finns behov av några viten nu när de håller på att avveckla verksamheten i kaninstall 2 och att Länsstyrelsen borde invänta Jordbruksverkets beslut om verksamhetstillstånd. (Handling 282- 39124-2019-40 och 282-38861-2019-28).

5 februari 2021 avslog Jordbruksverket Lidköping kaninfarms ansökan om nytt verksamhetstillstånd (5.2.18-00592/2021).

11 februari 2021 uppgav ägaren vid samtal att han tagit del av Jordbruksverkets beslut att avslå ansökan om verksamhetstillstånd (5.2.18-00592/2021). Han uppgav att ni kommer ansöka på nytt med en annan tillståndshavare. (Handling 282-38861-2019-33 och 282-39124-2019-44)

17 februari 2021 inkom Lidköping kaninfarm med en kopia på en ny ansökan om verksamhetstillstånd de lämnat till Jordbruksverket.

Lidköpings kaninfarm föder upp marsvin och kaniner till försöksdjurslaboratorier runt om i Sverige.

 

Här hittar du våra tidigare nyheter om Lidköpings kaninfarm:

Djurplågeri på försöksdjursuppfödning i Lidköping

Länsstyrelsen reagerar kraftfullt mot försöksdjursuppfödning

Universitet köper försöksdjur från skräckuppfödning i Hasslösa

Svenska universitet inför köpstopp från Lidköpings kaninfarm

Karolinska Institutet fortsätter att köpa in djur från kritiserad uppfödning

Jordbruksverket återkallar tillstånd för Lidköpings kaninfarm

Lidköpings kaninfarm överklagar beslut

Avslöjad försöksdjursuppfödning – här är bilder inifrån Lidköpings kaninfarm

Fler nyheter
Djurförsök

Gnagare får metallcylinder intryckt i hjärnan

Ett djurförsök på Karolinska institutet går ut på att ge djur hjärnskador och undersöka hur de påverkas. Skadorna skapas genom att gnagare slås i huvudet, får hjärnan penetrerad med metallcylindrar och trumhinnorna skadade av tryckvågor.

Läs mer
Köttindustrin

Efter vårt avslöjande: Två män döms för djurplågeri

2021 offentliggjorde Djurrättsalliansen filmer från ett KRAV-slakteri i Skåne. Filmerna väckte starka reaktioner och två dagar efter att materialet offentliggjorts stängde slakteriet ner. Nu har två av slakteriarbetarna dömts för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen till villkorlig dom och dagsböter.

Läs mer
Djurrätt

Tänk på djuren i påsk

Påsken förknippas med ägg och kycklingar, bara under påskhelgen äter svenskarna miljontals ägg. De flesta av oss möter aldrig djuren i djurindustrierna, utan tar bara del av animaliska produkter prydligt förpackade i matbutikerna. Därför är det svårt att få insyn i vad djuren tvingas genomlida för våra matvanor. Ta ställning för djuren – här hittar du inspiration och tips för en djurvänlig påsk.

Läs mer