Djurförsök

Möss utsätts för plågsamma djurförsök

Ett nytt djurförsök i Stockholm innebär att tusentals möss kommer att utsättas för smärta i olika former, bland annat genom att tassarna kläms och sticks med nålar, kemiska lösningar som fräter på huden, elchocker och genom ett ångestframkallande test där mössen tvingas ligga i vatten till dess att de inte längre orkar simma. Försökets godkännande strider mot både djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

Alla djurförsök i Sverige genomgår en prövning i en djurförsöksetisk nämnd innan de får genomföras. Nämnden ska i sin bedömning väga nyttan av försöken mot lidandet för djuren. Den aktuella ansökan har godkänts av den djurförsöksetiska nämnden i Stockholm. Försöket omfattar uppfödning av 14 000 möss, varav forskaren på Karolinska Institutet beräknar att 3 500 kommer att användas i experimenten och de resterande avlivas. Flera av djuren kommer vara genetiskt manipulerade så att de blir mer känsliga för smärta eller kommer sakna smärthämmande mekanismer.
I försöket, med syftet att studera smärta, utsätts mössen bland annat för nervskador och kronisk inflammation/artrit då samtliga leder inflammeras, svullnar och värker så pass mycket att djuren knappt kan röra sig. Denna typ av smärtförsök är bland de mest plågsamma djurförsök som utförs i Sverige i dagsläget. Eftersom man vill studera smärta ges ingen smärtlindring. Djuren i det här försöket får inte ens tillräcklig smärtlindring efter operativa ingrepp.

Öronmärkta möss i djurförsök på svenskt laboratorium.


Injiceras för att öka smärtkänsligheten

Alla djur utsätts för ett plågsamt grundförsök. Därefter delas mössen upp i olika grupper och plågas i ytterligare smärtexperiment.En del av mössen injiceras med olika substanser för att deras smärtkänslighet ska öka. Djuren utsätts för ett stort antal smärtprovokationer, upp till 45 sådana test per djur, varav 10 med avsevärd svårighetsgrad (den högsta lidandegraderingen), till exempel genom att kemiska lösningar som framkallar smärta och klåda appliceras på huden eller injiceras i tassen. Vissa av dessa orsakar inflammatorisk smärta i upp till 58 timmar utan smärtlindring. En mus kan utsättas för sex olika smärtstimulerande tester (med varierande grad av upprepningar) under en dag.

Djuren utsätts för olika plågsamma djurförsök
Förutom smärtprovokationerna, följt av kirurgiska ingrepp i till exempel ryggrad och hjärna, utsätts djuren sedan för något av följande: akut opiodabstinens, upprepade elchocker eller forced swim test i syfte att undersöka hur abstinens, motion, sömnbrist och stress påverkar upplevelse av smärta. Vissa djur kommer att ingå i försök under minst 7-8 månader.

Akut opioidabstinens
Mössen behandlas med en ökande dos morfininjektioner och därefter utsätts de för akut abstinens. Ur ansökan: Akuta abstinensbesvär pågår under max 90 minuter efter naloxon injektion och inkluderar diaree, tremor, hyperaktivitet och mekanisk och värme/kyla överkänslighet.”


Enligt EU:s definition användes omkring 174 000 möss i djurförsök i Sverige år 2018. Bilden är från ett svenskt djurförsökslaboratorium.

 

Upprepade elchocker
För att studera hur fysisk aktivitet och sömnbrist påverkar smärta kommer mössen att tvingas springa i löphjul under 12 timmar och när de slutar röra sig utsätts de för upprepade elchocker. De försök med med fokus på fysisk aktivitet utförs nattetid då möss är naturligt nattaktiva. Försöken med fokus på sömnbrist, där mössen hålls vakna med löphjul och upprepade elchocker, utförs under dagtid då mössen naturligt skulle sova. Ur ansökan ”Det är inte utmattande, inte ens intensivt, det motsvarar en promenad.”

– Det är chockerande att ett djurförsök som detta kan godkännas i Sverige år 2020. Det handlar om avancerat djurplågeri och vi måste hitta andra sätt att bedriva forskning på som inte handlar om att utsätta andra kännande individer för våld, säger Daniel Rolke, ordförande i Djurrättsalliansen.

Forced swim test/Porsolt swim test
Ur ansökan: ”En stor bägare med diameter 20 cm fylls med vatten 20-30oC. Vattnets temperatur kontrolleras inför varje test med djur. Nivån på vattnet gör att musen inte når botten och måste simma. En mus placeras i varje bägare, musen kan inte undfly att simma. Efter ett par minuter slutar musen att simma och börjar flyta med endast huvudet ovanför vattnet.
Stycket ovan beskriver ett så kallat ”forced swim test/Porsolt swim test”, som forskaren kommer använda för att studera hur stress påverkar smärtupplevelser. Möss tycker inte om att bli blöta och det är ett kraftigt ångestframkallande test som framkallar inlärd hjälplöshet då djuren kämpar så länge de orkar men kan inte undkomma situationen. Enligt EU:s försöksdjursdirektiv klassificeras dessa test som avsevärd svårighetsgrad, dvs den högsta lidandegraden som djur utsätts för.

Forced swim test har kritiserats för att ha låg validitet. Världens tredje största läkemedelsföretag, Pfizer, meddelade 2019 att de upphör med användandet av testet. Andra läkemedelsbolag som slutat med forced swim test är Johnson & Johnson, AbbVie, Roche och AstraZeneca. Under 2020 har flera universitet fattat beslut om att upphöra med testet, bland annat King´s College i London och University of Adelaide i Australien.

Möss som utsätts för det plågsamma simtestet. Foto: The Irish Anti-Vivisection Society

 

I depressionsforskning används ofta Forced swim test och då utsätts djuren som mest för ett eller två sådana tester, i denna ansökan ville sökanden från början kunna göra upp till fyra tester per dag och totalt 21 tester. Men efter nämndens synpunkter sänktes det till max tre tester på en dag och nio tester totalt. Det är fortfarande orimligt många med tanke på att det i ansökan framgår att man enbart vill uppnå mild stress.
Utöver upprepade simtester kommer djuren även utsättas för andra stressande tester flera timmar dagligen i 21 dagar, t.ex. lutande bur, bur utan spån och att buren fylls med en halv centimeter vatten, blött burspån, sätts fast i ett rör flera timmar per dag där djuren inte kan röra sig med mera.

Mössen kläms och sticks i tassarna
Djuren sticks med en nål på baktassarna upp till 22 gånger under tre timmar. Detta kan sedan upprepas mellan 23 och 46 gånger. Det görs för att utvärdera känsligheten. Ett svar definieras när musen lyfter, skakar eller slickar på tassen. En annan del av försöket är ett så kallat klämtest där en nypa sätts fast i musens lilla tass under en minut. Detta görs flera gånger per dygn och avslutas när musen drar undan tassen eller skriker av smärta.

Möss i djurförsök på Karolinska Institutet i Stockholm.


Flera ledamöter reserverade sig mot beslutet

I Stockholms djurförsöksetiska nämnd var det flera ledamöter som reserverade sig mot nämndens beslut att godkänna försöket, bland annat då det finns delar av ansökan som strider mot djurskyddslagstiftningen. Till exempel då djuren kommer att utsättas för svårt långvarigt lidande som inte går att lindra. Djuren kommer att utsättas för centrala mekanismer i kronisk smärta. De kommer att smärtprovoceras i upp till 60 tester varav 10 av avsevärd svårighetsgrad. Ett avsevärt test innebär till exempel smärta i upp till 58 timmar utan smärtlindring. Därefter, kirurgiska ingrepp i t.ex. ryggrad och hjärna och sedan en central mekanism, t.ex. ett variabelt stressparadigm om 21 dagar där djuren utsätts för olika stresstester dagligen, bl.a. upprepade Porsolts swimtest som är av avsevärd svårhetsgrad. Därefter kommer djuren att antingen få artrit eller nervskada. Efter det kommer djuren att utsättas för sensoriska/smärtprovocerande tester igen. Så även när de har artrit eller nervskada kan de ha utsatts tidigare av centrala mekanismer. Då har de varit i försök i minst 7 till 8 månader. Med tanke på musens livslängd är det ett långvarigt svårt lidande som inte kan lindras.
Det är exempel på hur försöket strider mot 7 kap. 9§ djurskyddsförordningen (2019:66), ”Ett etiskt godkännande får inte ges för djurförsök som skulle medföra svårt lidande som sannolikt skulle bli långvarigt och inte kunna lindras.”
En suppleant i nämnden påtalade att godkännandet av ansökan strider mot djurskyddslagen då sökanden medgivit att Forced swim test/Porsolt swim test kan utgå från ansökan. Enligt 7 kap. 1 § första stycket 1-3 djurskyddslagen får djurförsök utföras endast under förutsättning att ”verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt”. I och med att Forced swim test/Porsolt swim test inte anses absolut nödvändigt av sökanden borde inte nämnden ha godkänt det.

Samma forskare har tidigare utfört plågsamma tåklippningar på 21 000 djur.

Tåklippning på 21 000 djur
Samma forskare har tidigare utfört plågsamma tåklippningar på 21 000 djur.Det är inte första gången som forskaren utför kontroversiella djurförsök. År 2013 utförde han djurförsök på råttor och möss, även denna gång på Karolinska Institutet. Då klipptes delar av tårna av på 15 000 möss och 6 000 råttor. När mus- och råttungarna föddes togs vävnadsprov för att se vilka som hade rätt genuppsättning. De andra ungarna avlivades innan försöket. Metoden fick mycket kritik då den är plågsam och används av ekonomiska- och utrymmesskäl, eftersom man inte vill vänta tills ungarna är stora nog för att en skonsammare metod ska kunna användas. Annars behövs fler burar och mer plats; det blir helt enkelt dyrare. Tåklippningarna är alltså inte nödvändiga av vetenskapliga skäl. Det strider mot djurskyddslagen att utsätta djur för större lidande än nödvändigt under djurförsök.

Många av djuren avlivas
Omkring 14 000 möss kommer att födas upp till försöket, men långt ifrån alla kommer att användas. Forskaren räknar med att 3500 möss kommer att användas till de olika delarna i försöket och resterande möss kommer att avlivas. Ungar avlivas ofta genom att de får huvudet avklippt och vuxna individer gasas många gånger till döds, som filmen nedan visar. Filmen kommer från ett svenskt djurförsökslaboratorium.

 

Det godkända försöket har diarienummer 10406-2020 och kan begäras ut från Stockholms djurförsöksetiska nämnd. Vi har även scannat in ansökan och lagt upp den här:

 

VAD DU KAN GÖRA:

🐾 Kontakta Karolinska Institutet
Ta kontakt med Karolinska Institutet och be dem upphöra med det plågsamma djurförsöket. Vi är medvetna om att försöket väcker många känslor, men tänk på att uttrycka dig på ett ansvarsfullt sätt och inte vara hotfull på något sätt.
Skicka ett mail till Karolinska institutets ledning. Du kan även skriva till deras rektor: [email protected] samt registrator: [email protected]. Du kan även ta kontakt med den ansvariga institutionen som är Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

🐾 Skriv under protestlistan
Skriv under
vår protestlista mot det plågsamma djurförsöket på möss. Sprid den gärna till andra du tror skulle vilja underteckna den.

🐾 Skriv en kommentar på Karolinska Institutets Facebooksida
Skriv en kommentar på Karolinska Institutets Facebooksida och uppmana dem att upphöra med försöket.

🐾Stöd vårt arbete
Djurrättsalliansen är en ideell och oberoende organisation som inte tar emot statliga bidrag. Vårt arbete för djuren är helt beroende av frivilliga bidrag och ditt bidrag gör det möjligt för oss att ta kampen för aporna.
Plusgirokonto: 42 54 11 – 6
Swish: 123 0730 739
Du kan även välja att bli medlem eller månadsgivare.

 

Fler nyheter
Päls

Minkfarmerna på Listerlandet är tomma på djur

Under lång tid har Listerlandet utanför Sölvesborg varit det minkfarmstätaste området i Sverige. Djurrättsalliansen kan nu berätta att farmerna på halvön står tomma, detta enligt uppgifter från Miljöförbundet Blekinge Väst. Djurrättsalliansen: ”Det är en enorm seger efter flera decennier av kamp för minkarna”.

Läs mer
Vego

Fira en djurvänlig midsommar

Midsommar står runt hörnet och då behövs förstås massvis av god mat! Tryter inspirationen? We got you, här kommer våra tips på var du hittar inspiration, och även några smarta genvägar!

Läs mer
Djurparker

83 djur döda på Borås djurpark

Under förra året dog 83 djur på Borås djurpark. Flera av djuren tillhörde arter som är akut eller starkt hotade – nio afrikanska vildhundar, en bomullshuvudtamarin och en röd panda. Men Borås djurpark vill inte svara på frågor om vad som hänt med de enskilda djuren, utan svarar istället att de inte ser en dialog med Djurrättsalliansen som ”särskilt värdefull”.

Läs mer