Päls

Kritiserad minkfarm förlorar fall i Förvaltningsrätten

Djurrättsalliansen har vid flera tillfällen dokumenterat minkarnas verklighet på minkfarmen Hammarsjögården AB i Hovby utanför Kristianstad. Vid det första tillfället år 2010 kunde Djurrättsalliansen avslöja att farmen saknade tillstånd och drevs olagligt. Dessutom kunde skadade djur och smutsiga burar dokumenteras. Farmen har fått flera förelägganden från länsstyrelsen just för detta samt för att minkarna avlivas olagligt och för att det saknas miljöberikning i burarna. I en inspektion 2013 skrev länsstyrelsen:  ”Det noterades onormalt många honor som var bitna i svansen. Några honor var även skadade i pälsen. Flera av de senare var under normalhull.” Här kan du läsa mer om de tidigare bristerna.

Skadad mink på minkfarmen Hammarsjögården AB i Hovby utanför Kristianstad.

 

Minkfarmen vid Hammarsjön utanför Kristianstad har varit i bruk sedan mitten av 70-talet och har årligen fött upp omkring 6 000 minkar för pälsproduktion. Det är en av tre minkfarmer som finns kvar i Skåne. Ägaren till minkfarmen är även förtroendevald i branschorganisationen Skåne-Blekinge pälsdjursuppfödares ekonomiska förening.

Hela farmen är omgiven av nät, som även kan skada vilda fåglar som fastnar i det.

 

Det var i december 2018 som minkfarmen ansökte om nytt tillstånd att bedriva verksamhet enligt djurskyddslagen för uppfödning av pälsdjur med 1 500 minkhonor plus minkvalpar. Länsstyrelsen beslutade den 19 september 2019 att bifalla ansökan och bevilja bolaget tillstånd att bedriva uppfödning av minkar. Dock beslutades det att tillståndet högst gäller för 1 000 minkhonor samt minkvalpar. Anledningen till att länsstyrelsen beviljade ett mindre antal minkar än vad minkfarmen hade ansökt om var för att länsstyrelsen vid flera tillfällen funnit allvarliga brister på farmen. Av utredningen i målet framgår att länsstyrelsen konstaterat brister i djurhållningen vid flera kontroller under tidigare år avseende tillsyn och vård av sjuka eller skadade djur samt gällande miljöberikning.

Minkfarmen Hammarsjögården AB valde att överklaga länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten som den 11 september 2020 kom med sitt beslut. De fann inte några skäl att ifrågasätta djurskyddsinspektörernas bedömning och ansåg att länsstyrelsens beslut var väl avvägt och proportionerligt utformat. Av utredningen i målet framgår att när ett lägre antal djur hållits på anläggningen så har bristerna avseende djurhållningen blivit färre. Mot bakgrund av de brister som förekommit avseende djurhållningen ansåg de att det var rimligt att begränsa antalet minkhonor till 1 000.

 

Skadad mink på minkfarmen Hammarsjögården AB.

Länsstyrelsen kunde i sitt utlåtande konstatera följande:

“Vid kontroller under år 2012–2017 har Länsstyrelsen konstaterat brister i din minkhållning bland annat i form av bristande tillsynsrutiner, brister i märkning och vård av sjuka djur, bristfällig miljöberikning, samt för liten mängd strö i bolådor. Då bristerna varit återkommande har du även förelagts att åtgärda dem, bland annat via beslut daterat 1 december 2015, dnr 282-31655-2016. Enligt Sveriges veterinärmedicinska anstalts (SVAs) sammanställning från minkhälsans besök under åren 2016–2018 har du haft flera mindre avvikelser vid varje besök med undantag för 2018 då du hade en mindre avvikelse. Du har uppgett att du har haft något lägre antal djur under år 2018 (ca 1200 honor) och 2019 (ca 850 honor vid båda länsstyrelsens kontroller detta år) bland annat på grund av att du har funderat på att sluta med verksamheten. Vid senaste veterinärbesök från minkhälsan, 2019-05-20, hade du ca 850 minkhonor och inga avvikelser. Trots att du vid flera kontroller haft brister bedömer Länsstyrelsen mot bakgrund av detta att du kan beviljas tillstånd för verksamheten.”

Djurrättsalliansen anser att det är fullständigt oacceptabelt att minkfarmen kunnat fortsätta bedriva sin verksamhet efter det första avslöjandet 2010. Redan då saknade farmen tillstånd och djuren utsattes för stort lidande. Länsstyrelsernas uppföljande kontroller har bara bekräftat att det är så minkarnas verklighet fortfarande ser ut.

Det är inte bara allvarliga brister i djurhållningen som minkfarmen fått kritik för. Den har under årens lopp även spridit stora föroreningar och använt sig av otillåtna bekämpningsmedel.
Sedan farmen startade har den använt bekämpningsmedlet Lopped för att bekämpa loppor. Det är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Det är inte ett godkänt bekämpningsmedel att använda i Sverige. De använder även Dimilin 5, som även det är mycket giftigt. Fram till 2011 lät man all avföring från minkarna hamna direkt på marken under burarna. Det betyder att läckage av näringsämnen från gödsel åkt rakt ner i marken under 35 års tid. Farmen ligger dessutom på nitratkänslig mark som är särskilt känslig och det finns extra skäl till oro där det på den östra delen av området finns ett naturreservat.

Minkfarmen Hammarsjögården AB har nu möjlighet att överklaga Förvaltningsrättens beslut och Djurrättsalliansen kommer att fortsätta följa ärendet.

I filmen nedan kommer material från minkfarmen Hammarsjögården i Hovby utanför Kristianstad.

Fler nyheter
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer
Djurparker

Parken Zoo svarar inte på frågor om djur som dött

Under 2023 dog 196 djur på Parken Zoo i Eskilstuna. Flera av de döda djuren tillhör arter som är akut eller starkt hotade: asiatisk vildhund, jätteutter, ringsvanslemur, visayavårtsvin och trädleopard. Det visar Djurrättsalliansens granskning av djurparken, men Parken Zoo svarar inte på frågor om varför djuren dött eller dödats.

Läs mer
Djurförsök

Möss ges hjärtinfarkt och hjärtsvikt i djurförsök

I ett djurförsök på Uppsala universitet utsätts tusentals möss för en stor operation med syftet att framkalla hjärtinfarkt. De möss som överlever operationen och infarkten följs under en månads tid för att studera läkningen samt följa utvecklingen av hjärtsvikt. Därefter dödas djuren. 

Läs mer