Internationellt

Förbud mot pälsdjursfarmer runt om i världen

I Sverige har vi lyckats stänga alla rävfarmer och chinchillafarmer för pälsproduktion. Det finns fortfarande färre än ett 40-tal minkfarmer i landet. Runt om i världen har många länder redan förbjudit pälsdjurfarmning eller infört så pass strikta regler att det helt enkelt inte är ekonomiskt hållbart att föda upp pälsdjur. Här är sammanställning över de länder som leder vägen!

FÖRBUD MOT PÄLSDJURSFARMNING

Storbritannien
Storbritannien blev det första landet i världen som förbjöd pälsdjursfarmer redan år 2000. Detta efter en intensiv kampanj mot landets minkfarmer och när förbudet trädde i kraft fanns det endast 13 minkfarmer kvar i landet. Det fanns en stor opinion mot minkfarmer och ett överväldigande offentligt stöd för att förbjuda minkfarmerna. Förbudet täckte ursprungligen England och Wales, men Skottland och Nordirland anslöt sig 2002.

Österrike
År 2004 förbjöd den federala lagen om djurskydd pälsdjurfarmning över hela landet och blev det andra landet att göra det.

Norge
Norge införde ett totalt förbud mot pälsfarmning 2018 och kommer att fasa ut pälsfarmar fram till 2025. När förbudet infördes, fanns det ungefär 200 pälsdjursfarmer i Norge. Under 2017 dödades 773 000 minkar och 140 000 rävar på norska pälsfarmar.

Japan
Japan antog en ny lag år 2006 som gällde invasiva främmande arter, vilken begränsade uppfödningen av icke-infödda arter såsom amerikansk mink, tvättbjörn och coypu. Lagen gjorde i stort sett pälsfarmning olaglig och som en konsekvens stängdes alla pälsdjursfarmer.

Kroatien
Kroatiens jordbruksministerium lyssnade på den bekymrade allmänheten och landets djurrättsorganisationer och beslutade 2006 att förbjuda pälsdjursfarmer. Efter en avvecklingsperiod på 10 år trädde förbudet i kraft i januari 2017.

Tjeckien
2017 antog Tjeckien en djurskyddslagstiftning som förbjöd pälsfarmar från och med januari 2019.

Makedonien
Makedonien införde en treårig utfasningsperiod för pälsfarmning under 2014, vilken gjorde pälsdjursfarmning olaglig från och med 2017.

Slovenien
2013 antog Slovenien en progressiv djurskyddslagstiftning som förbjöd uppfödning och jakt på djur för deras päls och hudar. Befintliga farmer fick en treårig utfasningsperiod.

Bosnien och Hercegovina
År 2009 antog Bosnien och Hercegovina en lag mot pälsuppfödning som skulle förbjuda uppfödning av djur för deras päls skull i slutet av 2018. Trots att förbudet trädde i kraft i början av 2018 förlängdes tidsfristen i efterhand med ytterligare tio år. Detta utmanas nu som okonstitutionellt och kommer att möta rättsliga åtgärder som förhoppningsvis kommer att se till att förbudet verkställs mycket tidigare. I oktober 2019 tillkännagav den statliga veterinärmyndigheten att 60 chinchillafarmer redan har upphört med verksamheten och att de återstående pälsdjursfarmerna kommer att stängas år 2028.

Serbien
Ett förbud mot pälsdjursfarmning trädde i kraft i början av 2019. Detta efter en utfasning under tio års tid. Pälsindustrins lobbygrupper gjorde sitt yttersta för att häva förbudet, men misslyckades. De enda djur som farmades i Serbien var chinchillor.

Luxemburg
Luxemburg antog en ny djurskyddslag 2018. Den förbjud pälsfarmning helt och hållet. Luxemburg hade inga pälsdjursfarmer i bruk, men den här lagen förhindrar att några öppnas i framtiden.

Slovakien
Det slovakiska parlamentet godkände hösten 2019 ett förbud mot pälsproduktion. Det finns endast en minkfarm i landet med plats för 5000 minkar. Den nya lagen som kommer att träda i kraft 2021, röstades fram med överväldigande majoritet med 107 av 150 röster över hela det politiska spektrumet. Lagen inkluderar en utfasningsperiod för den existerande pälsdjursfarmen fram till och med 2025.

Nederländerna
År 1995 blev Nederländerna det första landet i världen som förbjöd uppfödning av rävar för pälsproduktion. Strax därefter förbjöds även chinchillafarmer. År 2013 röstade parlamentet i Nederländerna igenom ett förbud även av minkfarmer, med en utfasningsperiod fram till 2024. Minkuppfödarna i Nederländerna har försökt hävda att förbudet står i konflikt mot deras mänskliga rättigheter, men den högsta domstolen tog ett historiskt beslut om att det inte gör det. Det sätter ett betydande prejudikat för andra EU-länder som nu överväger förbud mot pälsfarmning. Lagen säger att det olagligt att föda upp och döda djur för sin päls eftersom det inte är etiskt försvarbart.

Belgien
Den 21 juli 2018 antog den flamländska regeringen ett dekret för att avsluta pälsdjursuppfödning. Detta historiska beslut, initierat av den flamländska djurskyddsministern, innebar slutet på pälsindustrin i Belgien. De 17 återstående belgiska minkfarmarna, som alla finns i Flandern, kommer att behöva lägga ner senast 2023. Detta följer ett liknande förbud i Wallonien 2015 och i Bryssel 2017. Minkuppfödare kommer att kompenseras ekonomiskt för övergången till en mer hållbar industri. Ju tidigare de lägger ned, desto högre kompenseras de.

Rävunge på norsk pälsdjursfarm.

 

DELVIS FÖRBUD

Danmark
År 2009 antog landet ett förbud mot rävuppfödning, med en utfasningsperiod som varade fram till 2017 för en majoritet av gårdarna och en längre period fram till 2023 för gårdar där huvudinkomsten kommer från uppfödning av rävar.

Ungern
1998 antog Ungern en lag som säger att “djur inte ska dödas av orsaker och under villkor som är oacceptabla eller outhärdliga”.  Lagen var dock inte applicerbar på pälsdjursfarmning förrän senare modifikationer gjordes. År 2011, meddelade landet att endast chinchillor och angorakaniner får födas upp för sin päls.

Chinchillan Boris räddades från Sveriges sista chinchillafarm 2014.

 

STRIKTARE REGLER

Ett antal länder har inte antagit någon lag för att förbjuda pälsdjursfarmning, utan har istället infört hårdare föreskrifter kring djurskyddet. Dessa föreskrifter innebär att pälsdjursfarmning inte längre är ekonomiskt hållbart – vilket tvingar pälsdjursfarmer att stänga.

Sverige         
Sveriges djurskyddslag från 1995 förbjuder uppfödning av rävar i bur och gör det till ett villkor att rävar som föds upp ska kunna vara aktiva, kunna gräva och kunna etablera sociala kontakter med andra rävar. Effekten av den här lagen är att rävuppfödning inte längre är ekonomiskt hållbart i Sverige och de kvarvarande rävfarmarna har stängt. Liknande föreskrifter tvingade även den sista chinchillafarmen att stänga och Djurrättsalliansen kunde då rädda de resterande 243 chinchillorna på pälsdjursfarmen utanför Enköping.

Schweiz
Schweiz lagstiftning tillåter att djur endast hålls i fångenskap under förhållanden som motsvarar dem som krävs i moderna djurparker. Därför blev pälsuppfödningen olönsam och upphörde.

Italien
Italien antog hårdare djurskyddslagar 2008 som innebar att det inte var ekonomiskt hållbart att hålla rävar eller chinchillor för pälsproduktion. På grund av dessa begränsningar stängdes den sista chinchillafarmen i Italien 2012.

Tyskland
2017 antogs en lag I Tyskland för striktare regler som effektivt gjorde pälsdjursfarmning ekonomiskt ohållbart. Som ett resultat av dessa regler och på grund av påtryckningar från allmänheten och djurrättsrörelsen, stängde landets sista pälsfarm i april 2019.

Spanien
Då minken anses vara en invasiv främmande art i Spanien antogs det strikta regler år 2007 för att förhindra skador på den biologiska mångfalden. Som en konsekvens av detta så är det inte tillåtet att bygga nya minkfarmer i Spanien.

 

Rubrik från 90-talet. Rävfarmerna i Sverige har fasats ut då de inte är ekonomiskt hållbara.

 

FÖRBUD PÅ GÅNG

Bulgarien
En proposition för att förbjuda pälsdjursfarmning i Bulgarien har lagts fram.

Irland
Efter en intensiv kampanj under 2019 för att förbjuda minkfarmer så godkände det irländska parlamentet en avveckling av landet minkfarmer. Lagstiftningen utarbetas och har inte röstats igenom ännu. På Irland finns det tre minkfarmer.

Mink på svensk minkfarm.

 

HJÄLP OSS STÄNGA MINKFARMERNA I SVERIGE

🐾Skriv under protestlistan
Skriv under vår protestlista mot minkfarmer i Sverige. Sprid den gärna till andra du tror skulle vilja underteckna den.

🐾Stöd vårt arbete
Djurrättsalliansen är en ideell och oberoende organisation som inte tar emot statliga bidrag. Vårt arbete för djuren är helt beroende av frivilliga bidrag och ditt bidrag gör det möjligt för oss att ta kampen för aporna.

Plusgirokonto: 42 54 11 – 6
Swish: 123 0730 739
Paypal: [email protected]

Du kan även välja att bli medlem eller månadsgivare.

🐾Blås i visselpipan
Om du har mer information om minkfarmerna i Sverige som kan vara användbar för oss, ta kontakt med oss. Givetvis kan du vara helt anonym.

Fler nyheter
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer
Djurparker

Parken Zoo svarar inte på frågor om djur som dött

Under 2023 dog 196 djur på Parken Zoo i Eskilstuna. Flera av de döda djuren tillhör arter som är akut eller starkt hotade: asiatisk vildhund, jätteutter, ringsvanslemur, visayavårtsvin och trädleopard. Det visar Djurrättsalliansens granskning av djurparken, men Parken Zoo svarar inte på frågor om varför djuren dött eller dödats.

Läs mer
Djurförsök

Möss ges hjärtinfarkt och hjärtsvikt i djurförsök

I ett djurförsök på Uppsala universitet utsätts tusentals möss för en stor operation med syftet att framkalla hjärtinfarkt. De möss som överlever operationen och infarkten följs under en månads tid för att studera läkningen samt följa utvecklingen av hjärtsvikt. Därefter dödas djuren. 

Läs mer