Äggindustrin

Höjdare inom äggindustrin fortsätter använda olagliga burar framför ögonen på myndigheter

Förra året kunde Djurrättsalliansen visa hur myndigheterna blundade medan Sveriges största kläckeri inom äggindustrin höll hönor och tuppar i otillåtna burar. Nu har Jordbruksverket beslutat att burarna, på grund av stora djurskyddsbrister, inte godkänns och skulle sluta användas redan i november förra året. Men i dag kan Djurrättsalliansen avslöja att djur fortfarande plågas i de olagliga burarna – medan myndigheterna återigen tittar på. Djurrättsalliansen polisanmäler idag Gimranäs AB för djurplågeri och erbjuder sig att omplacera djur vid ett omhändertagande.

I april 2018 kunde Djurrättsalliansen med unikt och chockerande bild- och filmmaterial avslöja hur hönor, tuppar och kycklingar plågades på Sveriges största kläckeri inom äggindustrin. Företaget, Gimranäs AB, föder upp värphönor som säljs till äggproducenter i Sverige och Baltikum. Omkring hälften av alla hönor på svenska hönserier – i både frigående-, bur- och KRAV-produktion – kommer från det granskade kläckeriföretaget. Företagets grundare har tidigare utsetts till ”Årets äggproducent” och nuvarande VD satt under förra året med i branschorganisationen Svenska äggs styrelse.

Djurrättsalliansen avslöjade även att företaget under 2012 och 2013 byggde två nya djurstallar där de, för att optimera lönsamheten, började använda ett olagligt bursystem för avelsdjur (tuppar och hönor). Avelsdjuren är de djur som är föräldrarna till värphönorna inom äggindustrin. Varje stall rymmer omkring 25 000 djur och i varje bur hålls 66 hönor och 7 tuppar. Bursystemet som företaget använder har inte tidigare funnits i Sverige och är därför otillåtet. När nya system tas i bruk ska de först godkännas av Jordbruksverket, genom en så kallas ”ny teknik-prövning”. I vår granskning kunde vi visa att myndigheterna kände till, men blundade för, att företaget började använda burarna helt utan tillstånd. Jordbruksverket godkände senare en så kallad ”ny teknik-prövning” som skulle pröva och utvärdera bursystemet (vid namn Veranda Breeder) genom en vetenskaplig studie. Försöket skulle avslutas 2015 och utvärderas i en slutrapport två månader efter avslutat försök. Men av oklar anledning dröjde det till slutet av 2018 innan rapporten skickades in till Jordbruksverket. Under de åren har båda djurstallarna varit i bruk, vilket myndigheterna har känt till men inte gjort någonting åt.

Här ovan syns de två djurstallar utanför Herrljunga där djur hålls i olagliga burar.

Efter en lång och utdragen process, som Djurrättsalliansen kritiserade och JO-anmälde, beslutade Jordbruksverket i april i år att inte godkänna bursystemet. I motiveringen till beslutet skriver Jordbruksverket: ”Mot bakgrund av resultaten från den försöksmässiga provningen och vad som i övrigt har framkommit i ärendet gör vi bedömningen att systemet Varandra Breder för avelsdjur av värphönornas för produktion av kläckägg inte ska godkännas som ny teknik då inhysningssystemet har betydande brister ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt.” Företaget har överklagat beslutet till förvaltningsrätten i Jönköping, där ärendet just nu ligger. Jordbruksverkets beslut kan du se längst i bildgalleri. 

I den slutrapport som gjorts efter prövningen av burarna framgår bland annat att:

  • Dödligheten har varit oacceptabelt hög.
  • Förekomsten av bröstbensbölder har varit hög och framförallt hönorna har haft omfattande fjäderskador.
  • Den dagliga tillsynen har varit svår att genomföra på ett betryggande sätt i burarna. 

Här under syns bilder tagna av länsstyrelsen vid en djurskyddskontroll i ett av de djurstallar där det olagliga bursystemet används.

Avslöjar: fortfarande djur i olagliga burar

Djurrättsalliansen kan nu avslöja att företaget fortsatt kör sitt eget race framför ögonen på myndigheterna och att företaget fortfarande har djur i burarna trots beslut och information om att burarna inte får användas. 

Beslutet att inte godkänna bursystemet fattades av Jordbruksverket i april 2019. Men redan i november 2018 fick företaget informationen att burarna inte fick användas. Vid tidpunkten fanns djur i ett av de två stallarna, och Jordbruksverket beslutade att företaget fick ha kvar djuren till planerad slakt. Det andra djurstallet var dock tomt och därmed fick inga nya djur sättas in. 

I Jordbruksverkets beslut står det:Den 1 november 2018 informerades Gimranäs muntligt av Jordbruksverket att ny teknikprovningen avslutas då slutrapporten inkommit. Bolaget fick också information om att systemet därmed inte fick användas innan beslut fattats av Jordbruksverket i ärendet.”

Men detta har alltså företaget struntat i och har ändå fyllt på med nya djur, något som både Jordbruksverket och länsstyrelsen känner till men hittills har myndigheterna inte vidtagit några åtgärder gentemot företaget. 

– Vi anser att det som djur utsätts för inom lagens ramar är fel och oetiskt, men inte ens att rådande lagstiftning och regler följs verkar myndigheterna bry sig om. Till och med nu när det är fastslaget att burarna inte får användas kan tydligen företaget göra lite som de vill utan att någonting händer. Enorma mängder djur betalar pristet med sina liv. Djurstallarna borde vara tomma, men det är de inte och myndigheterna bör agera, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

I Jordbruksverkets beslut framgår att företaget ignorerat informationen om att burarna inte får användas. Följande går att läsa i Jordbruksverkets beslut: ”Detta betyder att inga nya djuromgångar har fått sättas in, men att en djuromgång som pågår då försöket avslutats får fortsätta till utslagning om inte länsstyrelsen beslutar annat. Trots detta har Jordbruksverket fått information om att en ny djuromgång har satts in i systemet efter avslutat försök. Jordbruksverket har genom beslut den 18 februari 2019 avvisat bolagets begäran om att få använda systemet tills beslut fattats. […] Det ska dessutom tilläggas att Jordbruksverket redan tidigare tydliggjort för bolaget, vid upprepade tillfällen, att systemet inte får användas efter att försöket avslutats, vilket bolaget inte hörsammat.” 

I december 2018 gjorde länsstyrelsen i Västra Götaland en djurskyddskontroll i ett av de aktuella djurstallarna. Länsstyrelsen informerade då, likt Jordbruksverket, att befintliga djur fick vara kvar tills de skulle dödas, men att inga nya djur fick sättas in i det tomma stallet. Myndigheten fick då information av företagets VD att nya djur planerades att sättas in. Vid djurskyddskontrollen konstaterade länsstyrelsen även att djurskyddslagstiftningen inte har följts. 

Bilden visar ett av kläckeriföretagets andra djurstallar för avelsdjur.

Djurrättsalliansen polisanmäler idag Gimranäs AB för djurplågeri då myndigheterna hittills inte har agerat eller vidtagit åtgärder då företaget vid upprepade tillfällen brutit mot lagstiftningen. Skulle det bli aktuellt med ett omhändertagande av djuren erbjuder vi oss att hjälpa till att omplacera så många djur som möjligt.

Myndigheterna bör vidta åtgärder

Till Djurrättsalliansen säger länsstyrelsen att de har kännedom om att företaget utan tillåtelse har satt in nya djur, vilket länsstyrelsen informerade Jordbruksverket om. Länsstyrelsen menar att de inte hann stoppa insättningen av de nya djuren då det i princip skedde samtidigt som de fick kännedom om det. En handläggare på länsstyrelsen förklarar att det nu ”tyvärr” innebär att djuren sitter i de olagliga burarna och att alternativet skulle vara att skicka dem till slakt. Ett alternativ skulle vara att omhänderta djuren och Djurättsalliansen erbjuder att hjälpa till att omplacera så många djur som möjligt vid ett omhändertagande. Djurrättsalliansen har frågat länsstyrelsen om de sett över andra alternativ än slakt, men har inte fått något svar på den frågan. Länsstyrelsen menar att de har avvaktat och inväntat Jordbruksverkets beslut i ärendet och har hittills inte gjort någon uppföljande djurskyddskontroll efter inspektionen som gjordes i december 2018, där det konstaterades att djurskyddslagstiftningen inte följts. När vi påpekar att det verkar som att företaget gör lite som de vill utan att myndigheterna agerar får vi till svar att vi inte vet vad länsstyrelsen gör och att de arbetar med ärendet. Djurrättsalliansen menar att myndigheterna bör vidta åtgärder direkt då företaget uppenbart och upprepade gånger inte följt lagstiftningen och de instruktioner företaget fått. 

Jordbruksverket uppger att de inväntar besked från förvaltningsrätten där ärendet ligger då företaget överklagade beslutet. När det gäller åtgärder gentemot företaget för att de otillåtet har satt in nya djur menar Jordbruksverket att det är länsstyrelsens ansvar. 

Enligt den försöksmässiga prövningen av bursystemet fick företaget tillstånd att ha tre omgångar djur i bursystemet. I slutrapporten för försöket framgår det att dessa omgångar skedde mellan 2013-2016. Företaget har haft fler omgångar djur i burarna innan och efter detta, vilket de inte har haft tillstånd för och ingen myndighet har uppmärksammat eller agerat kring detta. Även här menar Jordbruksverket att det är länsstyrelsen som ansvarar för den lokala djurskyddskontrollen.

– Det här är ytterligare ett exempel på att djurskyddslagen inte finns till för att skydda djuren utan för att göra det lagligt för oss människor att utnyttja och döda andra djur. Det grundläggande problemet är människans oetiska djursyn och att vi oförsvarligt tar oss rätten att förtrycka andra djur. Vi människor har ett val – vi behöver inte äta animaliska produkter för att leva. För att få djurplågeriet att upphöra måste vi övergå till växtbaserad kost, säger Malin Gustafsson.

Djurrättsalliansen arbetar för alla djurs rättigheter och mot alla former av djurförtryck. Vi anser att alla former av djurutnyttjande är oetiska och att alla djur är kännande individer som borde ha rätt till sina egna liv och inte ses som mat, försöksobjekt, kläder eller underhållning. Det är därför inte försvarbart att utnyttja, förtrycka, massuppföda och/eller döda djur på löpande band, som sker inom exempelvis livsmedelsindustrin. Vi anser därmed att det som sker även inom lagens ramar är oetiskt och oförsvarbart. Hade det aktuella kläckeriföretaget följt lagstiftningen hade vi tyckt att det var lika fel – det är alltså inte själva lagbrotten som är det grundläggande problemet. Men det här är ett fall där vi ser en möjlighet att faktiskt stänga ner två djurstallar och därmed förhindra att enorma mängder individer tvingas leva sina liv i burarna och därefter dödas.

Se mer av Djurrättsalliansens dokumentation från det granskade kläckeriet här under:

För mer info om svensk äggindustri, klicka här.

VAD DU KAN GÖRA:

🐾 Kontakta länsstyrelsen i Västra Götaland och uppmana dem att agera i ärendet rörande de olagliga burarna som används av Gimranäs AB. Burarna får inte användas och djurstallarna bör därför vara tomma. Uppmana länsstyrelsen att omhänderta djuren som sitter i det olagliga bursystemet och informera gärna om att Djurrättsalliansen erbjuder sig att hjälpa till att omplacera så många som möjligt av djuren i kärleksfulla hem. Uppmana även länsstyrelsen att vidta åtgärder gentemot företaget som upprepade gånger brutit mot lagstiftningen utan påföljd. Tänk på att vara saklig och hålla god ton, hot och hat hör inte hemma i vår kamp för djurens rättigheter.

Kontakt länsstyrelsen Västra Götaland:

E-post: [email protected]

Telefon: 010-224 40 00 (be att få tala med en djurskyddsinspektör)

🐾Sprid och dela vårt avslöjande så att fler får upp ögonen för djurens verklighet i Sverige.

🐾Stöd vårt arbete så att vi kan fortsätta granska, dokumentera och avslöja djurens situation. Läs mer här. 

🐾Var inte en del av djurförtrycket – välj veganskt! För tips och inspiration till en djurvänlig livsstil – läs vårt häfte ”Du kan göra skillnad”.

 

 

Fler nyheter
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer
Djurparker

Parken Zoo svarar inte på frågor om djur som dött

Under 2023 dog 196 djur på Parken Zoo i Eskilstuna. Flera av de döda djuren tillhör arter som är akut eller starkt hotade: asiatisk vildhund, jätteutter, ringsvanslemur, visayavårtsvin och trädleopard. Det visar Djurrättsalliansens granskning av djurparken, men Parken Zoo svarar inte på frågor om varför djuren dött eller dödats.

Läs mer
Djurförsök

Möss ges hjärtinfarkt och hjärtsvikt i djurförsök

I ett djurförsök på Uppsala universitet utsätts tusentals möss för en stor operation med syftet att framkalla hjärtinfarkt. De möss som överlever operationen och infarkten följs under en månads tid för att studera läkningen samt följa utvecklingen av hjärtsvikt. Därefter dödas djuren. 

Läs mer